รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายณัฐพงษ์ เตชะวานนท์
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ภาค
12 ธ.ค. 57