รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวลีฬห์รดา ชูแก้ว
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลดีเด่น/รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่15/2560 ภายใต้หัวข้อ"ตัวตนวิถีใต้"
ภาค
30 มิ.ย. 60
2
รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ เนื่งใน"วันสตรีสากล" การแข่งขันวาดภาพระบายสีสตรีกับเศรษฐกิจพอเพียง โซนทะเล (อำเภอเมือง) ผ่านเกณฑ์80%
จังหวัด
7 มี.ค. 61
3
เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ ระดับม.ต้น วาดภาพหัวข้อเรื่อง "โลกสวยด้วยมือเรา"
จังหวัด
26 พ.ย. 60
4
รางวัลชมเชย วาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ"แนวคิดการใช้เทคโนโลยี เพื่อการทำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางในหลวง"
จังหวัด
18 ส.ค. 60
5
รางวัลชนะเลิศ/รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัด
2 เม.ย. 60