รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวมนัสวี สกุลปีบ
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาค
21 ธ.ค. 60
2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดละครสั้นภาษาจีน (Skit) ระดับ ม.4 - 6
ภาค
5 ก.ย. 60
3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.4 - 6
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
4
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน
23 ธ.ค. 60
5
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประเภทการแข่งขันละครพูดจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเหรียญทอง
โรงเรียน
26 ส.ค. 60