รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวจุฑามาศ ยอดเพ็ชร
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันตัดกระดาษแบบจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
ภาค
17 ธ.ค. 59
2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 59