รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายธนพล ปลั่งศรี
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ปลาย
ภาค
19 ส.ค. 61
2
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
ภาค
17 ส.ค. 61