รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายคุ้มครอง รุ่งจิรธนกุล
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประเทศ
11 ก.พ. 61
2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
3
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
จังหวัด
8 ก.ย. 60