รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวกชพร จำนงค์ทอง
ปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ภาค
9 ธ.ค. 58
2
รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58