รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวกชพร จำนงค์ทอง
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2557
ภาค
10 ธ.ค. 57