รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายณัฐดนัย ชูทิพย์
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ภาค
10 ธ.ค. 57
2
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 57