รายงานผลดัชนีมวลกายนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 1/2562

ระดับชั้น
จำนวนทั้งหมด
จำนวนบันทึก
น้ำหนักน้อยเกินไป
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
1
452
451
205
148
40
45
13
2
416
407
160
158
39
36
14
3
484
475
168
197
45
48
17
4
516
508
133
261
47
48
19
5
513
487
121
247
50
52
17
6
34
3
1
1
1
รวม
2,415
2,331
788
1,012
221
229
81
คิดเป็น%
 
96.52
33.81
43.41
9.48
9.82
3.47