รายงานผลดัชนีมวลกายนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 1/2562

ระดับชั้น
จำนวนทั้งหมด
จำนวนบันทึก
น้ำหนักน้อยเกินไป
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
1
452
451
205
148
40
45
13
2
416
407
160
158
39
36
14
3
484
475
168
197
45
48
17
4
515
506
135
260
45
48
18
5
513
487
121
247
50
52
17
6
512
476
92
235
60
62
27
รวม
2,892
2,802
881
1,245
279
291
106
คิดเป็น%
 
96.89
31.44
44.43
9.96
10.39
3.78