สถิติดัชนีมวลกาย

ประจำปีการศึกษา 2564

สถิติ
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนบันทึก
น้ำหนักน้อยเกินไป
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
1
530
18
6
4
4
3
1
2
474
3
465
4
509
71
19
42
4
3
3
5
538
6
518
รวม
3,034
89
25
46
8
6
4
คิดเป็น%
2.93
28.09
51.69
8.99
6.74
4.49