ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,538 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
161
9 มี.ค. 64
เด็กหญิงปิยพร หมั่นไชย
3/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
162
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
3/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
163
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
3/8
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
164
เด็กหญิงกิรณา ดุลยาสิทธิพร
2/1
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
165
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
6/11
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
166
นางสาวบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
5/13
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
167
นางสาวพิรศา ทองปลอด
4/5
อื่นๆ
ให้รับประทานยา
168
นางสาวเศรษฐศิริ ขุนบุญจันทร์
5/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
169
นางสาวกฤติมา ณรงค์ฤทธิ์
5/8
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
170
เด็กหญิงธนิสรา จงควินิต
2/4
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
171
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยศรีมาลย์
3/5
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
172
นางสาวณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
4/5
ผื่นคัน ลมพิษ
ให้รับประทานยา
173
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
6/6
อื่นๆ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
174
นางสาวธิยาดา ชูเเก้ว
5/5
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
175
8 มี.ค. 64
เด็กชายพิชัย วิทยา
2/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
176
เด็กชายกฤษฏิ์ภณ ทองมุณี
3/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
177
นางสาวปณิดา ชูเชื้อ
5/11
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
178
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
3/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
179
นายชริน บัวพา
5/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
180
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
181
นางสาวฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
5/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ประคบเย็น
182
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
6/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
183
นายธัญชนก แก้วกัน
5/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
184
นางสาวคณิศร ว่องทะเล
6/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
185
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
3/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
186
เด็กชายพชร สุพันทวี
3/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
187
นางสาวกิติญาดา เมฆมีเดช
4/1
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
188
นายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
5/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
189
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
3/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
190
เด็กหญิงณัฐญาดา รอดเจริญ
3/6
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
191
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
192
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
193
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
6/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
194
นางสาวพิชญ์สินี​ วิวรรณ​
6/9
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
195
นางสาวสุวภัทร ไชยชำนิ
5/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
196
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
197
5 มี.ค. 64
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
6/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
198
เด็กหญิงอรชิพร อินทร์สุทธิ์
2/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
199
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
6/10
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
200
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
6/1
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา