ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,538 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
121
11 มี.ค. 64
นายธนทัต หนูยศ
6/3
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
122
นายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
5/5
อื่นๆ
ประคบเย็น
123
เด็กหญิงนัฐธิชา เศวตศิลป
3/10
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
124
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีมหาวโร
2/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
125
เด็กหญิงกรกนก อิสรา
3/4
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
126
นางสาวปาณิศา เมฆอนันต์
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
127
นางสาวสิริภากานต์ รำมะนะกิจจะ
6/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
128
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
6/9
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
129
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
6/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
130
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
6/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
131
นางสาวขวัญชนก จิตรนุ่ม
5/1
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
132
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
133
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
6/8
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
134
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
3/7
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
135
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกื้อทองสั้น
3/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
136
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
6/8
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
137
นายธัญยธรณ์ นามกร
6/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
138
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
6/8
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
139
เด็กหญิงณัฐนรี ใจห้าว
3/11
คลื่นไส้ อาเจียน
ให้รับประทานยา
140
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
2/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
141
10 มี.ค. 64
นางสาวปาณิศา เมฆอนันต์
4/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
142
นายปัณวัฒน์ คชสิทธิ์
5/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
143
นางสาวชิดชนก กัญจนกาญจน์
4/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
144
นางสาวสุมิตา เจนสมุทร
5/6
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
145
นายวีรภัทร กมลลาศลักษณ์
5/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
146
นางสาวปวรวรรณ พันธ์อุบล
4/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
147
นางสาวศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
148
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เรืองทอง
3/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
149
นางสาวศุภสุตา แย้มยินดี
5/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
150
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
6/10
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
151
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
152
นางสาวภิญญาภรณ์ ศรีสุข
5/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
153
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
2/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
154
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
6/9
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
155
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงดารา
2/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
156
9 มี.ค. 64
นางสาวจามีญา คิดขยัน
5/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
157
เด็กหญิงขวัญข้าว ขาวมะลิ
3/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
158
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
6/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
159
นายธัญชนก แก้วกัน
5/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
160
นายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
4/10
อื่นๆ
ประคบเย็น