ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,538 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
81
15 มี.ค. 64
นางสาวณัฐพัชร์ แสงศรีคำ
5/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
82
เด็กหญิงปิยพร หมั่นไชย
3/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
83
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
84
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
85
นางสาวสุพิชชา โพธิพันธุ์
5/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
86
นายยุติวิชญ์ กองชาวนา
4/2
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
87
นางสาวชนิดา ยุติธรรม
5/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
88
นางสาวชนิดา ยุติธรรม
5/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
89
นางสาวอาทิตยา ม่วงเทศ
6/12
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
90
นายเตชินท์ รัตนวงศ์
5/11
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
91
นายดุจนที สุรินทร์
6/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
92
เด็กชายกฤษณ์ สุทธิจุฑามณี
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
93
นางสาวธิยาดา ชูเเก้ว
5/5
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
94
เด็กชายไกร สุขุมทอง
3/11
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
95
12 มี.ค. 64
นายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
5/13
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
96
เด็กชายกนกพล เพชรศรี
3/6
อื่นๆ
ประคบเย็น
97
นางสาวปิ่นมณี หู
6/2
อื่นๆ
ส่งโรงพยาบาล
98
นางสาวลักษิกา เจริญผล
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
99
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
6/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
100
เด็กชายภูริพงษ์ ชุมทอง
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
101
เด็กหญิงสุภาวดี เกินเหลือ
2/2
อื่นๆ
ประคบเย็น
102
นายชิษณุพงศ์ พิบูลย์
4/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
103
นางสาวธัญชนก สุรชัย
4/12
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
104
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีไทย
3/3
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
105
นางสาวพรรณวดี เพชระ
5/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
106
นางสาวบัณฑิตา ธรรมภัทรกุล
5/4
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
107
นางสาวปวรวรรณ พันธ์อุบล
4/7
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
108
นางสาวศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
4/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
109
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
6/8
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
110
นายนฤภัทร สุขเจริญ
5/12
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
111
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
6/7
อื่นๆ
ทายา
112
เด็กชายไกร สุขุมทอง
3/11
ปวดศีรษะ
นอนพัก
113
11 มี.ค. 64
เด็กหญิงเบญญาภา มีสวัสดิ์
2/10
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
114
นายตุลธร จันทระ
6/10
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
115
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
6/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
116
นางสาวอันธิกา สกุลดิษฐ
5/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
117
เด็กหญิงสุพิชญา เกตกินทะ
3/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
118
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
3/7
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
119
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
6/1
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
120
นางสาวอรอุมา จงพัฒน์
4/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น