ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,538 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
41
17 มี.ค. 64
นายศุภกร วิสมิตะนันท์
5/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
42
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
3/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
43
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
5/1
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
44
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
6/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
45
เด็กหญิงคุณัญญา ศรีบุรินทร์
2/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
46
เด็กหญิงพิชามญชุ์ คงมะลวน
3/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
47
นายพัสกร แพสุวรรณ
5/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
48
นางสาวกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
4/13
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
49
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
50
เด็กหญิงศุภิสรา จินดำ
3/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
51
16 มี.ค. 64
นายพีรณัฐ สื่อมโนธรรม
5/2
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
52
นางสาวธนสร ชูศรี
5/1
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
53
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
6/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
54
นายศุภกร เดี่ยววานิช
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
55
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
6/8
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
56
นางสาวสิรภัทร ไพโรจน์ถาวรวัฒนา
5/8
ปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน
57
เด็กหญิงนงนภัส ทองแกมแก้ว
3/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
58
นายกษิเดช หนูนิล
4/6
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
59
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
60
นางสาวฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
5/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
61
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
6/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
62
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
6/12
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
63
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
6/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
64
เด็กหญิงศรุตา สวนพลอย
2/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
65
นางสาวนริศรา พึ่งชาติ
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
66
15 มี.ค. 64
เด็กชายณัชพล อินทองช่วย
3/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
67
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
68
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
6/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
69
นายชินะชัย กลิ่นหอม
5/9
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
70
นายจิรายุทธ เเพ่งยัง
5/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
71
นางสาวลักษิกา แย้มยินดี
6/7
ผื่นคัน ลมพิษ
ทายา
72
นางสาวนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
5/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
73
เด็กหญิงณัฐวดี หนูหีต
3/2
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
74
นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
75
นางสาวเกศรา ดีทอองอ่อน
6/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
76
นางสาวมาริษา ผิวสลับ
6/5
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
77
นายสรยุทธ ช่วยสุข
6/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
78
นางสาวนริศรา พึ่งชาติ
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
79
นางสาวขวัญชนก จิตรนุ่ม
5/1
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
80
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา