ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,538 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
6,521
30 พ.ค. 59
นางสาวกัญญาภัค อดทน
6/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,522
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
6/8
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,523
นายวชิร ไพเราะ
6/1
ปวดศีรษะ
นอนพัก
6,524
27 พ.ค. 59
นายภัทรภณ คงรอด
6/5
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6,525
25 พ.ค. 59
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
6/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,526
24 พ.ค. 59
นายคามิน ทองหล่อ
6/13
ล้างแผล ทำแผล
ทายา
6,527
23 พ.ค. 59
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
6/5
ล้างแผล ทำแผล
ทายา
6,528
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
6/6
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,529
19 พ.ค. 59
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
6/12
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,530
17 พ.ค. 59
นายภัทรภณ คงรอด
6/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6,531
16 พ.ค. 59
นางสาวอุมาพร นครจินดา
6/7
ล้างแผล ทำแผล
ทายา
6,532
18 เม.ย. 59
นายธัญยธรณ์ นามกร
6/6
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
6,533
28 ม.ค. 59
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,534
5 ม.ค. 59
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
6/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
6,535
14 ก.ย. 58
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6,536
24 มิ.ย. 58
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
6/10
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6,537
5 มิ.ย. 58
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
6,538
3 มิ.ย. 58
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา