ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

วันที่
กรุณาระบุวันที่
ถึงวันที่
จำนวน 6,539 คน
รายการรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
ลำดับ
วันที่
ชื่อ-สกุล
ม.
อาการ
การรักษา
1
26 มี.ค. 64
นางสาวนริศรา พึ่งชาติ
5/13
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
2
นางสาวกนกวรรณ สมสุข
5/6
ปวดท้องประจำเดือน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
6/2
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
4
เด็กชายกฤษณ์ สุทธิจุฑามณี
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5
นางสาวชฎาภัค เอกวงศ์กุล
5/1
ปวดท้องประจำเดือน
ให้รับประทานยา
6
25 มี.ค. 64
เด็กหญิงบัณฑิตา ถาวร
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7
เด็กชายชัชพิมุข มากจริง
3/3
คัดจมูก มีน้ำมูก
ให้รับประทานยา
8
เด็กชายภาคภูมิ อนันตศักดิ์
3/5
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
9
24 มี.ค. 64
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
6/1
ท้องเสีย
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
10
นายจิรเมธ หนูโนต
5/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11
นายเวชพิสิฐ บุญชู
5/3
ท้องเสีย
ให้รับประทานยา
12
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
6/3
เจ็บคอ ไอ
ให้รับประทานยา
13
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
6/3
เจ็บคอ ไอ
ให้รับประทานยา
14
นางสาวนันธิตา สุขสม
5/5
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
15
23 มี.ค. 64
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ นามสน
2/2
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
16
เด็กหญิงกรกนก อิสรา
3/4
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
17
เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณ
2/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
18
เด็กชายณภัทร สุรินทร์วงศ์
3/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
19
นางสาววรรณรตี บุญทอง
5/10
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
20
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
21
22 มี.ค. 64
นางสาวน้ำทิพย์ แพะทอง
5/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
22
นางสาวอุรริษา บาลทิพย์
5/8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา
23
19 มี.ค. 64
นางสาวนันทิพร เหล่าบุญกล่อม
5/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
24
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
3/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
25
เด็กชายถิรวัฒน์ กล่ำเกลื่อน
3/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
26
นางสาวอชิรญาพร ชาโลมนิรันดร์
5/1
เลือดกำเดาไหล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
27
เด็กชายคุณานนท์ แป้นไทย
2/4
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
28
นายเกียรติภูมิ นาคคง
4/5
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
29
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
3/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
30
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
6/7
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
31
18 มี.ค. 64
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
3/4
ปวดกล้ามเนื้อ
ทายา
32
19 มี.ค. 64
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
6/4
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
33
18 มี.ค. 64
เด็กชายณภัทร เปรมประสงค์
3/3
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
34
นางสาวภัณทิลา เรืองรอด
5/10
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
35
เด็กหญิงชนิภรณ์ บุตรช่วง
2/7
ล้างแผล ทำแผล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
36
นายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
5/5
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
37
นางสาวสุตาภัทร สุดใหม่
5/11
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
38
เด็กชายธีรชัย แสงทอง
3/3
ปวดศีรษะ
ให้รับประทานยา
39
17 มี.ค. 64
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงดารา
2/4
ปวดศีรษะ
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
40
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
3/7
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
ให้รับประทานยา