จำนวน 158 รายการ

แบบฟอร์ม รายงาน
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
1
กลุ่มงานวิชาการ
คำร้องขอเอกสารรับรองคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ
   
2
ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
3
ตารางคะแนน IS
   
4
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M3
   
5
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M6
   
6
บันทึกการสอนชดเชยออนไลน์
   
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
8
รายงานสารสนเทศโรงเรียน ปี 2559
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
9
วผ.1 คำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
   
10
วผ.10 แบบประกาศผลเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
11
วผ.11 แบบคำร้องทั่วไป
   
12
วผ.12 แบบคัดกรองนักเรียน
   
13
วผ.13 ตารางวิเคราะห์ผุ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
14
วผ.13.1 ตารางแจงแจง GPA เฉลี่ยรายภาคเรียน
   
15
วผ.13.2 ตารางวิเคราะห์ผลสอบ-O-NET
   
16
วผ.13.3 แบบฟอร์มเป้าหมายแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
   
17
วผ.14 แบบรับ-ส่งเอกสารฝ่ายวัดผล
   
18
วผ.15 แบบสำรวจรายวิชาสอบ
   
19
วผ.16 แบบจัดคุมสอบแทน
   
20
วผ.17 แบบบันทึกการจัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
   
21
วผ.18 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 18.1 แบบประกาศรายชื่อ
   
22
วผ.19 แผนผังที่นั่งสอบ
   
23
วผ.2 คำร้องขอเรียนซ้ำ
   
24
วผ.20 รายชื่อนักเรียนขาดสอบ
   
25
วผ.21 กระดาษปะหน้าซองข้อสอบ
   
26
วผ.22 กระดาษปะหน้ากระดาษคำตอบ
   
27
วผ.23 แบบเฉลยคำตอบ
   
28
วผ.24 บันทึกข้อความรายงานผลการสอบ
   
29
วผ.25 แบบลงชื่อการปฏิบัติงานของกรรมการกลาง
   
30
วผ.26 แบบลงชื่อกรรมการคุมสอบ
   
31
วผ.27 แบบรับส่งแบบทดสอบ
   
32
วผ.27.1 แบบฟอร์มรับส่งกระดาษคำตอบ
   
33
วผ.27.2 แบบฟอร์มส่งเฉลยคำตอบ
   
34
วผ.28 แบบนำส่งสมุด ปพ.5
   
35
วผ.29 แบบตรวจทาน ปพ.5 29.1 29.2 รายงานการตรวจ ปพ.5 รายภาค
   
36
วผ.3 คำร้องขอเรียนเพิ่มติม
   
37
วผ.30 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผลรายวิชา
   
38
วผ.31 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผล แยกครูผู้สอน
   
39
วผ.32 แบบบันทึกนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผล
   
40
วผ.33 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อ่านคิด รายข้อ
   
41
วผ.34 แบบประเมินผล
   
42
วผ.34.1 แบบวัดความพึงพอใจการให้บริการ
   
43
วผ.34.2 แบบวิเคราะห์ประเมินผล สอบเข้ารอบโครงการ
   
44
วผ.35 แบบส่งกระดาษ Copy Print
   
45
วผ.4 แบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน
   
46
วผ.5 แบบลงเวลาภาคฤดูร้อนครูผู้สอน
   
47
วผ.6 แบบรับ-ส่ง เอกสารการซ่อมเสริมสอบแก้ตัว
   
48
วผ.7 แบบสรุปจำนวนวิชา และจำนวนนักเรียน
   
49
วผ.8 หนังสือเชิญประชุมเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
50
วผ.9 รายชื่อนักเรียนลงเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม เรียนภาคฤดูร้อน
   
51
หลักสูตร 2560-2562
   
52
แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   
53
แบบคัดกรองนักเรียน
   
54
แบบบันทึกการเรียนการสอนรายวัน
   
55
แบบบันทึกรายงานผลการนิเทศการสอน
   
56
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
57
แบบฟอร์มประเมินสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   
58
แบบฟอร์มรายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
   
59
แบบฟอร์มเป้าหมายแผน Onet ระดับชาติ
   
60
แบบสรุปสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้
   
61
แบบส่งกระดาษก็อปปี้พริ้น
   
62
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
63
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
   
64
โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564–2566
   
65
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
SDQ ครูประเมินนักเรียน
   
66
SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
   
67
SDQ สำหรับนักเรียน
   
68
การส่งต่อนักเรียน
   
69
ขออนุญาตเข้าเรียน
   
70
ขออนุญาตไว้ผมยาว
   
71
ขอใบรับรองความประพฤติ
   
72
ขอใบรับรองความประพฤติ ENG
   
73
ทะเบียนรับแจ้งของหาย
   
74
นักเรียนแก้ไขปัญหา
   
75
บัตรรายงานตัวสำหรับนักเรียนมาสาย
   
76
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน
   
77
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ต้น
   
78
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ปลาย
   
79
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
80
รับทราบความผิด
   
81
รับนักเรียนมาสายคาบที่ 1
   
82
รายงานการจัดกิจกรรม Classroom Meeting
   
83
รายงานตัว ลูก สร
   
84
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
85
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
   
86
สรุปผลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
   
87
สัญญาทัณฑ์บน
   
88
สัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   
89
หนังสือยินยอมของนักเรียน
   
90
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
   
91
เงินฌาปณกิจ
   
92
เชิญผุ้ปกครองพบปะหารือ
   
93
เปลี่ยนเวร
   
94
เวรยามกลางคืนและเวรช่วงกลางวัน
   
95
แจ้งนักเรียนกระทำผิดระเบียบโรงเรียน
   
96
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
   
97
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   
98
แบบทดสอบการติดเกม
   
99
แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
100
แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง
   
101
แบบบันทึกการเจ็บป่วย
   
102
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
   
103
แบบบันทึกการให้ปากคำ
   
104
แบบประเมิน EQ
   
105
แบบประเมินพฤติกรรม SNap-iv
   
106
แบบรายงานการตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
   
107
แบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
   
108
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
109
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
   
110
ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
   
111
ใบลาสำหรับนักเรียน
   
112
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้รถ
   
113
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
   
114
กลุ่มงานบุคคล
ขออนุญาตไปราชการ
   
115
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
   
116
คำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   
117
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
118
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/
   
119
ใบลา
   
120
กลุ่มงานนโยบายและแผน
การเงิน-หนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   
121
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
122
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
123
พัสดุ-พส.จ-01 แบบขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
124
พัสดุ-พส.จ-02 แบบรายงานขอจ้าง (โปรแกรม)
   
125
พัสดุ-พส.จ-03 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
126
พัสดุ-พส.จ-04 แบบรายงานคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
127
พัสดุ-พส.จ-05 แบบรายงานราคากลาง (ทำมือ)
   
128
พัสดุ-พส.จ-07 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
129
พัสดุ-พส.จ-09 แบบรายงานผลและขออนุมัติจ้าง (โปรแกรม)
   
130
พัสดุ-พส.จ-10 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
131
พัสดุ-พส.จ-11 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
132
พัสดุ-พส.จ-12 แบบใบสั่งจ้าง (ทำมือ)
   
133
พัสดุ-พส.จ-13 แบบใบส่งมอบงานจ้าง (ผู้รับจ้างทำเอง)
   
134
พัสดุ-พส.จ-14 แบบแจ้งการส่งมอบงาน (ทำมือ)
   
135
พัสดุ-พส.จ-15 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
136
พัสดุ-พส.จ-16 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
137
พัสดุ-พส.จ-17 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
138
พัสดุ-พส.ซ-01 แบบบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
139
พัสดุ-พส.ซ-03 แบบรายงานขอซื้อ (โปรแกรม)
   
140
พัสดุ-พส.ซ-04 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
141
พัสดุ-พส.ซ-05 แบบรายงานผลฯคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
142
พัสดุ-พส.ซ-06 แบบรายงานผลฯ ราคากลาง (ทำมือ)
   
143
พัสดุ-พส.ซ-08 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
144
พัสดุ-พส.ซ-09 แบบใบเสนอราคา (ผู้ขายทำเอง)
   
145
พัสดุ-พส.ซ-10 แบบรายงานผลและขออนุมัติซื้อ (โปรแกรม)
   
146
พัสดุ-พส.ซ-11 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
147
พัสดุ-พส.ซ-12 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
148
พัสดุ-พส.ซ-13 แบบใบสั่งซื้อ (ทำมือ)
   
149
พัสดุ-พส.ซ-14 ใบส่งของ (ผู้ขายจัดทำ)
   
150
พัสดุ-พส.ซ-15 แบบแจ้งการส่งมอบของ (ทำมือ)
   
151
พัสดุ-พส.ซ-16 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
152
พัสดุ-พส.ซ-17 ใบเบิกพัสดุ (โปรแกรม)
   
153
พัสดุ-พส.ซ-18 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
154
พัสดุ-พส.ซ-19 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
155
พัสดุ-พส.ต-01 แบบขอตรวจสอบพัสดุประจำปี (ทำมือ)
   
156
พัสดุ-พส.ต-02 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
157
พัสดุ-พส.ต-03 แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ทำมือ)
   
158
พัสดุ-พส.ต-04 แบบแจ้ง สตง (ทำมือ)
   
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์