จำนวน 157 รายการ

แบบฟอร์ม รายงาน
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
1
กลุ่มงานวิชาการ
คำร้องขอเอกสารรับรองคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ
   
2
ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
3
ตารางคะแนน IS
   
4
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M3
   
5
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M6
   
6
บันทึกการสอนชดเชยออนไลน์
   
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
8
รายงานสารสนเทศโรงเรียน ปี 2559
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
9
วผ.1 คำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
   
10
วผ.10 แบบประกาศผลเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
11
วผ.11 แบบคำร้องทั่วไป
   
12
วผ.12 แบบคัดกรองนักเรียน
   
13
วผ.13 ตารางวิเคราะห์ผุ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
14
วผ.13.1 ตารางแจงแจง GPA เฉลี่ยรายภาคเรียน
   
15
วผ.13.2 ตารางวิเคราะห์ผลสอบ-O-NET
   
16
วผ.13.3 แบบฟอร์มเป้าหมายแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
   
17
วผ.14 แบบรับ-ส่งเอกสารฝ่ายวัดผล
   
18
วผ.15 แบบสำรวจรายวิชาสอบ
   
19
วผ.16 แบบจัดคุมสอบแทน
   
20
วผ.17 แบบบันทึกการจัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
   
21
วผ.18 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 18.1 แบบประกาศรายชื่อ
   
22
วผ.19 แผนผังที่นั่งสอบ
   
23
วผ.2 คำร้องขอเรียนซ้ำ
   
24
วผ.20 รายชื่อนักเรียนขาดสอบ
   
25
วผ.21 กระดาษปะหน้าซองข้อสอบ
   
26
วผ.22 กระดาษปะหน้ากระดาษคำตอบ
   
27
วผ.23 แบบเฉลยคำตอบ
   
28
วผ.24 บันทึกข้อความรายงานผลการสอบ
   
29
วผ.25 แบบลงชื่อการปฏิบัติงานของกรรมการกลาง
   
30
วผ.26 แบบลงชื่อกรรมการคุมสอบ
   
31
วผ.27 แบบรับส่งแบบทดสอบ
   
32
วผ.27.1 แบบฟอร์มรับส่งกระดาษคำตอบ
   
33
วผ.27.2 แบบฟอร์มส่งเฉลยคำตอบ
   
34
วผ.28 แบบนำส่งสมุด ปพ.5
   
35
วผ.29 แบบตรวจทาน ปพ.5 29.1 29.2 รายงานการตรวจ ปพ.5 รายภาค
   
36
วผ.3 คำร้องขอเรียนเพิ่มติม
   
37
วผ.30 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผลรายวิชา
   
38
วผ.31 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผล แยกครูผู้สอน
   
39
วผ.32 แบบบันทึกนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผล
   
40
วผ.33 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อ่านคิด รายข้อ
   
41
วผ.34 แบบประเมินผล
   
42
วผ.34.1 แบบวัดความพึงพอใจการให้บริการ
   
43
วผ.34.2 แบบวิเคราะห์ประเมินผล สอบเข้ารอบโครงการ
   
44
วผ.35 แบบส่งกระดาษ Copy Print
   
45
วผ.4 แบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน
   
46
วผ.5 แบบลงเวลาภาคฤดูร้อนครูผู้สอน
   
47
วผ.6 แบบรับ-ส่ง เอกสารการซ่อมเสริมสอบแก้ตัว
   
48
วผ.7 แบบสรุปจำนวนวิชา และจำนวนนักเรียน
   
49
วผ.8 หนังสือเชิญประชุมเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
50
วผ.9 รายชื่อนักเรียนลงเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม เรียนภาคฤดูร้อน
   
51
หลักสูตร 2560-2562
   
52
แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   
53
แบบคัดกรองนักเรียน
   
54
แบบบันทึกการเรียนการสอนรายวัน
   
55
แบบบันทึกรายงานผลการนิเทศการสอน
   
56
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
57
แบบฟอร์มประเมินสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   
58
แบบฟอร์มรายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
   
59
แบบฟอร์มเป้าหมายแผน Onet ระดับชาติ
   
60
แบบสรุปสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้
   
61
แบบส่งกระดาษก็อปปี้พริ้น
   
62
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
63
โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564–2566
   
64
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
SDQ ครูประเมินนักเรียน
   
65
SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
   
66
SDQ สำหรับนักเรียน
   
67
การส่งต่อนักเรียน
   
68
ขออนุญาตเข้าเรียน
   
69
ขออนุญาตไว้ผมยาว
   
70
ขอใบรับรองความประพฤติ
   
71
ขอใบรับรองความประพฤติ ENG
   
72
ทะเบียนรับแจ้งของหาย
   
73
นักเรียนแก้ไขปัญหา
   
74
บัตรรายงานตัวสำหรับนักเรียนมาสาย
   
75
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน
   
76
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ต้น
   
77
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ปลาย
   
78
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
79
รับทราบความผิด
   
80
รับนักเรียนมาสายคาบที่ 1
   
81
รายงานการจัดกิจกรรม Classroom Meeting
   
82
รายงานตัว ลูก สร
   
83
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
84
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
   
85
สรุปผลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
   
86
สัญญาทัณฑ์บน
   
87
สัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   
88
หนังสือยินยอมของนักเรียน
   
89
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
   
90
เงินฌาปณกิจ
   
91
เชิญผุ้ปกครองพบปะหารือ
   
92
เปลี่ยนเวร
   
93
เวรยามกลางคืนและเวรช่วงกลางวัน
   
94
แจ้งนักเรียนกระทำผิดระเบียบโรงเรียน
   
95
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
   
96
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   
97
แบบทดสอบการติดเกม
   
98
แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
99
แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง
   
100
แบบบันทึกการเจ็บป่วย
   
101
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
   
102
แบบบันทึกการให้ปากคำ
   
103
แบบประเมิน EQ
   
104
แบบประเมินพฤติกรรม SNap-iv
   
105
แบบรายงานการตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
   
106
แบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
   
107
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
108
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
   
109
ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
   
110
ใบลาสำหรับนักเรียน
   
111
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้รถ
   
112
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
   
113
กลุ่มงานบุคคล
ขออนุญาตไปราชการ
   
114
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
   
115
คำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   
116
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
117
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/
   
118
ใบลา
   
119
กลุ่มงานนโยบายและแผน
การเงิน-หนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   
120
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
121
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
122
พัสดุ-พส.จ-01 แบบขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
123
พัสดุ-พส.จ-02 แบบรายงานขอจ้าง (โปรแกรม)
   
124
พัสดุ-พส.จ-03 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
125
พัสดุ-พส.จ-04 แบบรายงานคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
126
พัสดุ-พส.จ-05 แบบรายงานราคากลาง (ทำมือ)
   
127
พัสดุ-พส.จ-07 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
128
พัสดุ-พส.จ-09 แบบรายงานผลและขออนุมัติจ้าง (โปรแกรม)
   
129
พัสดุ-พส.จ-10 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
130
พัสดุ-พส.จ-11 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
131
พัสดุ-พส.จ-12 แบบใบสั่งจ้าง (ทำมือ)
   
132
พัสดุ-พส.จ-13 แบบใบส่งมอบงานจ้าง (ผู้รับจ้างทำเอง)
   
133
พัสดุ-พส.จ-14 แบบแจ้งการส่งมอบงาน (ทำมือ)
   
134
พัสดุ-พส.จ-15 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
135
พัสดุ-พส.จ-16 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
136
พัสดุ-พส.จ-17 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
137
พัสดุ-พส.ซ-01 แบบบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
138
พัสดุ-พส.ซ-03 แบบรายงานขอซื้อ (โปรแกรม)
   
139
พัสดุ-พส.ซ-04 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
140
พัสดุ-พส.ซ-05 แบบรายงานผลฯคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
141
พัสดุ-พส.ซ-06 แบบรายงานผลฯ ราคากลาง (ทำมือ)
   
142
พัสดุ-พส.ซ-08 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
143
พัสดุ-พส.ซ-09 แบบใบเสนอราคา (ผู้ขายทำเอง)
   
144
พัสดุ-พส.ซ-10 แบบรายงานผลและขออนุมัติซื้อ (โปรแกรม)
   
145
พัสดุ-พส.ซ-11 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
146
พัสดุ-พส.ซ-12 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
147
พัสดุ-พส.ซ-13 แบบใบสั่งซื้อ (ทำมือ)
   
148
พัสดุ-พส.ซ-14 ใบส่งของ (ผู้ขายจัดทำ)
   
149
พัสดุ-พส.ซ-15 แบบแจ้งการส่งมอบของ (ทำมือ)
   
150
พัสดุ-พส.ซ-16 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
151
พัสดุ-พส.ซ-17 ใบเบิกพัสดุ (โปรแกรม)
   
152
พัสดุ-พส.ซ-18 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
153
พัสดุ-พส.ซ-19 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
154
พัสดุ-พส.ต-01 แบบขอตรวจสอบพัสดุประจำปี (ทำมือ)
   
155
พัสดุ-พส.ต-02 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
156
พัสดุ-พส.ต-03 แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ทำมือ)
   
157
พัสดุ-พส.ต-04 แบบแจ้ง สตง (ทำมือ)
   
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์