จำนวน 161 รายการ

แบบฟอร์ม รายงาน
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
1
กลุ่มงานวิชาการ
คำร้องขอเอกสารรับรองคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ
   
2
ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
3
ตารางคะแนน IS
   
4
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M3
   
5
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M6
   
6
บันทึกการสอนชดเชยออนไลน์
   
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
8
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
   
9
รายงานสารสนเทศโรงเรียน ปี 2559
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
10
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
11
วผ.1 คำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
   
12
วผ.10 แบบประกาศผลเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
13
วผ.11 แบบคำร้องทั่วไป
   
14
วผ.12 แบบคัดกรองนักเรียน
   
15
วผ.13 ตารางวิเคราะห์ผุ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
16
วผ.13.1 ตารางแจงแจง GPA เฉลี่ยรายภาคเรียน
   
17
วผ.13.2 ตารางวิเคราะห์ผลสอบ-O-NET
   
18
วผ.13.3 แบบฟอร์มเป้าหมายแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
   
19
วผ.14 แบบรับ-ส่งเอกสารฝ่ายวัดผล
   
20
วผ.15 แบบสำรวจรายวิชาสอบ
   
21
วผ.16 แบบจัดคุมสอบแทน
   
22
วผ.17 แบบบันทึกการจัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
   
23
วผ.18 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 18.1 แบบประกาศรายชื่อ
   
24
วผ.19 แผนผังที่นั่งสอบ
   
25
วผ.2 คำร้องขอเรียนซ้ำ
   
26
วผ.20 รายชื่อนักเรียนขาดสอบ
   
27
วผ.21 กระดาษปะหน้าซองข้อสอบ
   
28
วผ.22 กระดาษปะหน้ากระดาษคำตอบ
   
29
วผ.23 แบบเฉลยคำตอบ
   
30
วผ.24 บันทึกข้อความรายงานผลการสอบ
   
31
วผ.25 แบบลงชื่อการปฏิบัติงานของกรรมการกลาง
   
32
วผ.26 แบบลงชื่อกรรมการคุมสอบ
   
33
วผ.27 แบบรับส่งแบบทดสอบ
   
34
วผ.27.1 แบบฟอร์มรับส่งกระดาษคำตอบ
   
35
วผ.27.2 แบบฟอร์มส่งเฉลยคำตอบ
   
36
วผ.28 แบบนำส่งสมุด ปพ.5
   
37
วผ.29 แบบตรวจทาน ปพ.5 29.1 29.2 รายงานการตรวจ ปพ.5 รายภาค
   
38
วผ.3 คำร้องขอเรียนเพิ่มติม
   
39
วผ.30 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผลรายวิชา
   
40
วผ.31 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผล แยกครูผู้สอน
   
41
วผ.32 แบบบันทึกนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผล
   
42
วผ.33 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อ่านคิด รายข้อ
   
43
วผ.34 แบบประเมินผล
   
44
วผ.34.1 แบบวัดความพึงพอใจการให้บริการ
   
45
วผ.34.2 แบบวิเคราะห์ประเมินผล สอบเข้ารอบโครงการ
   
46
วผ.35 แบบส่งกระดาษ Copy Print
   
47
วผ.4 แบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน
   
48
วผ.5 แบบลงเวลาภาคฤดูร้อนครูผู้สอน
   
49
วผ.6 แบบรับ-ส่ง เอกสารการซ่อมเสริมสอบแก้ตัว
   
50
วผ.7 แบบสรุปจำนวนวิชา และจำนวนนักเรียน
   
51
วผ.8 หนังสือเชิญประชุมเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
52
วผ.9 รายชื่อนักเรียนลงเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม เรียนภาคฤดูร้อน
   
53
หลักสูตร 2560-2562
   
54
เรื่อง การศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชา ว 20210 การโปรแกรมประยุกต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
55
แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   
56
แบบคัดกรองนักเรียน
   
57
แบบบันทึกการเรียนการสอนรายวัน
   
58
แบบบันทึกรายงานผลการนิเทศการสอน
   
59
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
60
แบบฟอร์มประเมินสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   
61
แบบฟอร์มรายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
   
62
แบบฟอร์มเป้าหมายแผน Onet ระดับชาติ
   
63
แบบสรุปสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้
   
64
แบบส่งกระดาษก็อปปี้พริ้น
   
65
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
66
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
   
67
โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564–2566
   
68
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
SDQ ครูประเมินนักเรียน
   
69
SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
   
70
SDQ สำหรับนักเรียน
   
71
การส่งต่อนักเรียน
   
72
ขออนุญาตเข้าเรียน
   
73
ขออนุญาตไว้ผมยาว
   
74
ขอใบรับรองความประพฤติ
   
75
ขอใบรับรองความประพฤติ ENG
   
76
ทะเบียนรับแจ้งของหาย
   
77
นักเรียนแก้ไขปัญหา
   
78
บัตรรายงานตัวสำหรับนักเรียนมาสาย
   
79
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน
   
80
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ต้น
   
81
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ปลาย
   
82
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
83
รับทราบความผิด
   
84
รับนักเรียนมาสายคาบที่ 1
   
85
รายงานการจัดกิจกรรม Classroom Meeting
   
86
รายงานตัว ลูก สร
   
87
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
88
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
   
89
สรุปผลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
   
90
สัญญาทัณฑ์บน
   
91
สัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   
92
หนังสือยินยอมของนักเรียน
   
93
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
   
94
เงินฌาปณกิจ
   
95
เชิญผุ้ปกครองพบปะหารือ
   
96
เปลี่ยนเวร
   
97
เวรยามกลางคืนและเวรช่วงกลางวัน
   
98
แจ้งนักเรียนกระทำผิดระเบียบโรงเรียน
   
99
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
   
100
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   
101
แบบทดสอบการติดเกม
   
102
แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
103
แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง
   
104
แบบบันทึกการเจ็บป่วย
   
105
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
   
106
แบบบันทึกการให้ปากคำ
   
107
แบบประเมิน EQ
   
108
แบบประเมินพฤติกรรม SNap-iv
   
109
แบบรายงานการตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
   
110
แบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
   
111
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
112
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
   
113
ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
   
114
ใบลาสำหรับนักเรียน
   
115
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้รถ
   
116
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
   
117
กลุ่มงานบุคคล
ขออนุญาตไปราชการ
   
118
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
   
119
คำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   
120
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
121
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/
   
122
ใบลา
   
123
กลุ่มงานนโยบายและแผน
การเงิน-หนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   
124
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
125
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
126
พัสดุ-พส.จ-01 แบบขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
127
พัสดุ-พส.จ-02 แบบรายงานขอจ้าง (โปรแกรม)
   
128
พัสดุ-พส.จ-03 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
129
พัสดุ-พส.จ-04 แบบรายงานคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
130
พัสดุ-พส.จ-05 แบบรายงานราคากลาง (ทำมือ)
   
131
พัสดุ-พส.จ-07 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
132
พัสดุ-พส.จ-09 แบบรายงานผลและขออนุมัติจ้าง (โปรแกรม)
   
133
พัสดุ-พส.จ-10 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
134
พัสดุ-พส.จ-11 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
135
พัสดุ-พส.จ-12 แบบใบสั่งจ้าง (ทำมือ)
   
136
พัสดุ-พส.จ-13 แบบใบส่งมอบงานจ้าง (ผู้รับจ้างทำเอง)
   
137
พัสดุ-พส.จ-14 แบบแจ้งการส่งมอบงาน (ทำมือ)
   
138
พัสดุ-พส.จ-15 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
139
พัสดุ-พส.จ-16 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
140
พัสดุ-พส.จ-17 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
141
พัสดุ-พส.ซ-01 แบบบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
142
พัสดุ-พส.ซ-03 แบบรายงานขอซื้อ (โปรแกรม)
   
143
พัสดุ-พส.ซ-04 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
144
พัสดุ-พส.ซ-05 แบบรายงานผลฯคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
145
พัสดุ-พส.ซ-06 แบบรายงานผลฯ ราคากลาง (ทำมือ)
   
146
พัสดุ-พส.ซ-08 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
147
พัสดุ-พส.ซ-09 แบบใบเสนอราคา (ผู้ขายทำเอง)
   
148
พัสดุ-พส.ซ-10 แบบรายงานผลและขออนุมัติซื้อ (โปรแกรม)
   
149
พัสดุ-พส.ซ-11 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
150
พัสดุ-พส.ซ-12 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
151
พัสดุ-พส.ซ-13 แบบใบสั่งซื้อ (ทำมือ)
   
152
พัสดุ-พส.ซ-14 ใบส่งของ (ผู้ขายจัดทำ)
   
153
พัสดุ-พส.ซ-15 แบบแจ้งการส่งมอบของ (ทำมือ)
   
154
พัสดุ-พส.ซ-16 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
155
พัสดุ-พส.ซ-17 ใบเบิกพัสดุ (โปรแกรม)
   
156
พัสดุ-พส.ซ-18 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
157
พัสดุ-พส.ซ-19 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
158
พัสดุ-พส.ต-01 แบบขอตรวจสอบพัสดุประจำปี (ทำมือ)
   
159
พัสดุ-พส.ต-02 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
160
พัสดุ-พส.ต-03 แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ทำมือ)
   
161
พัสดุ-พส.ต-04 แบบแจ้ง สตง (ทำมือ)
   
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์