รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563

ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน
จำนวน 104 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
รายชื่อชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
1
นางสโรชินี ภิรอด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 5 คน
ห้องสมุด
25
28
2
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
559
30
31
3
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
ทุกระดับชั้น
นร.ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครู
5510
25
20
4
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูศศิ ห้อง 611 เท่านั้น (รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน)
631
-
30
5
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน
723
50
52
6
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 15 คน
ห้องอาเซียน
30
36
7
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 10 คน
623
35
37
8
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องสมัครที่คุณครูจิระวัฒน์เท่านั้น และควรกล้าพูดกล้าแสดงออก รับทั้งหมด 25 คน
อาคารลูกรัก
-
17
9
นางลมัย สังขนิตย์
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนกลุ่มเดิม ในภาคเรียนที่ ๑ โดยลงชื่อในระบบให้เรียบร้อยแล้ว
ห้อง To Be Number One
-
49
10
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องพุทธทาส
30
33
11
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 20 คน
325
30
30
12
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนที่กลุ่มเดิมเทอม 1 โดยได้ลงชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว
ธนาคารโรงเรียน
-
19
13
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
ทุกระดับชั้น
นร. ต้องสมัครที่คุณครูอุบลรัตน์เท่านั้น
สนามเปตอง
-
19
14
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
ทุกระดับชั้น
323
25
28
15
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
ทุกระดับชั้น
รับ นร.ที่เรียนเทอม 1 ซึ่งงานชุมนุมจะสมัครในระบบให้เลย
536
-
31
16
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
558
25
19
17
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
341
25
34
18
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูก่อกิจเท่านั้น
423
-
38
19
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
5511
30
30
20
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
ทุกระดับชั้น
ห้องการงาน 2
25
25
21
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูผู้สอนเท่านั้น (ม.ต้นรับ 20 คน ม.ปลาย รับ 15 คน)
421
-
18
22
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
ทุกระดับชั้น
นร.ต้องไปสมัครที่ครูทัศนีย์เท่านั้น (รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน)
425
-
53
23
นายกัญกฤษเขม แดนที่
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 50 คน ม.ปลาย รับ 50 คน
426
100
65
24
นางสาววาสนา ศรีราชยา
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูวาสนาเท่านั้น
หอประชุมบวรศิลป์ ชั้น 3
-
36
25
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
323
25
20
26
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูพงศ์ภรณ์เท่านั้น รับ 20 คน
โรงยิมด้านหลัง
-
15
27
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ทุกระดับชั้น
โดม 1
20
53
28
ทุกระดับชั้น
ห้องคหกรรม
25
25
29
นางภัทรพร ช่วยชนะ
ทุกระดับชั้น
นร.ม.2/9 ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
732
-
26
30
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูผู้สอนเท่านั้น
-
66
31
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
ทุกระดับชั้น
ติดต่อสอบถามครูผู้สอน
25
28
32
ทุกระดับชั้น
25
-
33
ทุกระดับชั้น
ห้องพัฒนาผู้เรียน หรือโรงอาหาร
25
-
34
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
ม.ต้น
555
25
25
35
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ม.ต้น
231
25
41
36
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
ม.ต้น
324
25
28
37
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
ม.ต้น
หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
25
24
38
นางเกสร ช่วยนุกูล
ม.ต้น
หน้าห้องประชุมเฟื่องนภา
25
25
39
นางถนอม ชูเมือง
ม.ต้น
526
25
23
40
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
ม.ต้น
รับ นร.ที่เรียนเทอม 1 ซึ่งงานชุมนุมจะสมัครในระบบให้เรียบร้อย
535
-
24