ค้นหารายชื่อชุมนุม ระบุคำที่ค้นหา

ปีการศึกษา 1/2563
รายชื่อชุมนุม
จำนวน 101 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 3 กรกฏาคม 2563ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
》 1. ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
》 นางสโรชินี ภิรอด
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องเรียน : ห้องสมุด
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 2. ชุมนุมA Math
》 นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
》 นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : 559
จำนวนรับ : - คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 3. ชุมนุมคิดเลขเร็ว
》 นางอธิตา มีสิทธิ์
》 นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 5510
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 4. ชุมนุมหมากกระดาน
》 นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 324
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 5. ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
》 นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
》 นางนิธิมา จันทรโชตะ
》 นางธนิดา บางรักษ์
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 535
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 6. ชุมนุมบอร์ดเกม
》 นางสาวศศิ แก้วไทย
》 นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูที่ปรึกษาชุมนุม
ห้องเรียน : 631
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 7. ชุมนุมSci-fi movie be inspired
》 นายธนกฤต แก้วทอง
》 นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : 722
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 8. ชุมนุมอาเซียน
》 นางธิดาพร ประศาสน์กุล
》 นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 13 คน ม.ปลาย รับ 12 คน
ห้องเรียน : ห้องอาเซี่ยน
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 9. ชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
》 นางสาวสุนิษา ทองเพณี
》 นางสาวชณิดาภา เวชกุล
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 15 คน
ห้องเรียน : 235
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 10. ชุมนุมซีรีย์เกาหลี
》 นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
ห้องเรียน : 641
จำนวนรับ : 40 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 11. ชุมนุมกำลังใจ (สอนโดยครูหยก)
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 623
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 12. ชุมนุมEnglish Drama (สอนโดย Aj.Jonathan and Aj.Mary)
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 622
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 13. ชุมนุมวัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า)
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : 621
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 14. ชุมนุมประชาสัมพันธ์
》 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
》 นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : อาคารลูกรัก
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 15. ชุมนุมTo Be Number One
》 นางลมัย สังขนิตย์
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน นักเรียนต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก อ.ลมัย แล้วถึงจะสมัครในระบบ
ห้องเรียน : ห้อง To Be Number One
จำนวนรับ : 40 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 16. ชุมนุมเกมกระดานคำคม
》 นางอรอรุณ มีเพียร
》 นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องเรียน : ห้องพุทธทาส
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 17. ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
》 นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องเรียน : 325
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 18. ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับเฉพาะ นร.ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น)
》 นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
》 นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
》 นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : ธนาคารโรงเรียน
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 19. ชุมนุมนักกีฬา
》 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ต้องเป็นนักกีฬา รร. เท่านั้น และผ่านการสัมภาษณ์จากครูอุบลรัตน์
ห้องเรียน : ตึก 5 ชั้น 6
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 20. ชุมนุมSpelling Bee
》 นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
》 นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 323
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 21. ชุมนุมถ่ายภาพ
》 นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
》 นายสายชล สุขศรี
》 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
นักเรียนมีกล้องถ่ายรูป
ห้องเรียน : 536
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 22. ชุมนุมก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
》 นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
》 นางชญาภา บุญล้ำ
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องเรียน : 558
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 23. ชุมนุมฟุตซอล
》 นายปิยบุตร สุขเอียด
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : สนามฟุตซอล
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 24. ชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
》 นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : 341
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 25. ชุมนุมโยธวาทิต
》 นายก่อกิจ โกวิทกุล
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
ห้องเรียน : 423
จำนวนรับ : 40 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 26. ชุมนุมสนุกกับวรรณคดีไทย
》 นางคนองนิจ มากขุนทด
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 134
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 27. ชุมนุมหมากฮอสหมากรุกไทย
》 นายวรวัต หนีละ
》 นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
ห้องเรียน : 548
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 28. ชุมนุมมวยไทย
》 นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ 20 คน
ห้องเรียน : ชั้น 6 ตึก5
จำนวนรับ : - คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 29. ชุมนุมดนตรีไทย
》 นางกนกนิจ กิจคาม
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้นรับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
ห้องเรียน : 421
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 30. ชุมนุมการ์ตูนน่ารัก
》 นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : ห้องศิลปะ ตึกบวรศิลป์ ชั้น 2
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 31. ชุมนุมนาฏศิลป์ และโนรา
》 นายกัญกฤษเขม แดนที่
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 60 คน ม.ปลาย รับ 30 คน
ห้องเรียน : 426
จำนวนรับ : 90 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 32. ชุมนุมผ้ามัดย้อม
》 นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
ห้องเรียน : 133
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 33. ชุมนุมร้องเล่นเต้นรำ
》 นางสาววาสนา ศรีราชยา
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ต้น 40 คน และ ม.ปลาย 25 คน
ห้องเรียน : 422
จำนวนรับ : 65 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 34. ชุมนุมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
》 นางกาญจนา ปลอดจินดา
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องเรียน : 556
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 35. ชุมนุมมวยไทย
》 นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูประทุมวรรณ
ห้องเรียน : เวทีชั้น 6 ตึก 5
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 36. ชุมนุมบาสเกตบอล
》 นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูอรรถวิช
ห้องเรียน : โดม
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 37. ชุมนุมภาษาอังกฤษจากข่าว
》 นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน : 333
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 38. ชุมนุมบันไดดารา (เรียนกับวิทยากรพิเศษ คุณจันทร์ฉาย)
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น
ห้องเรียน :
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 39. ชุมนุมซูโดกุ (ม.ต้น)
》 นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 557
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 40. ชุมนุมMath Game
》 นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
》 นางสาวธัญวลัย อติชาติ
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 555
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 41. ชุมนุมท่องโลกกว้าง
》 นางวรรณา นุ่นชูผล
》 นางสาวมนัญญา เมฆสุข
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 231
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 42. ชุมนุมอนุรักษ์พันธุ์พืช
》 นางสาวนันทการ์ แสงดารา
》 นางนุสรา ช่างคิด
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : อุตฯ 1
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 43. ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
》 นางเกสร ช่วยนุกูล
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 546
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 44. ชุมนุมรักษ์โลก
》 นางศรีสุดา พยัคฆา
》 นางถนอม ชูเมือง
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้องเรียนสีเขียว
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 45. ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
》 นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้องสมุดคณิต
จำนวนรับ : 15 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 46. ชุมนุมเทเบิลเทนนิส
》 นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : ตึก 5 ชั้น 6
จำนวนรับ : 24 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 47. ชุมนุมติวคณิต (ม.ต้น)
》 นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
เงื่อนไข : ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3/9-ม.3/11
ห้องเรียน : 554
จำนวนรับ : 15 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 48. ชุมนุมฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
》 นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 321
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 49. ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น
》 นางสุธิดา สาระเทพ
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 344
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 50. ชุมนุมสร้าง E-book
》 นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 533
จำนวนรับ : - คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 51. ชุมนุมงานเขียนทางภาษาไทย
》 นางสุวลี ประเสริฐ
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 124
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 52. ชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
》 นางสาวปานตา สุระกำแหง
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 525
จำนวนรับ : 15 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 53. ชุมนุมSing and dance
》 นางกันยพร ณ อุบล
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 346
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 54. ชุมนุมMovie lover
》 นางมัสลิน มรรคสินธุ์
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 135
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 55. ชุมนุมจิตอาสาสู่สังคม
》 นายอุดร แก้ววิรัตน์
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : สวนภูมิรักษ์
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 56. ชุมนุมท่องอวกาศ
》 นางสาวนาถยา ศิริทอง
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้อง Resource
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 57. ชุมนุมแอโรบิค
》 นางสาวณิชกุล ปลวัชร
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : โดม
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 58. ชุมนุมEnglish Games
》 นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 334
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 59. ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
》 นางสาวภัทรา คำดา
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : สวนภูมิรักษ์
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 60. ชุมนุมSocial Spicy
》 นางสาวอารยา อาจสุข
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 232
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 61. ชุมนุมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
》 นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
เงื่อนไข : ม.ต้น
ห้องเรียน : 543
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 62. ชุมนุมนศท. ปี 1
》 นางกนกวรรณ จันทภาโส
เงื่อนไข : ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียนผู้ชาย ม.4
ห้องเรียน : โดม
จำนวนรับ : 150 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 63. ชุมนุมซูโดกุ (ม.ปลาย)
》 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
》 นางปิยะนาถ คามิ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 553
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 64. ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
》 นางวนิดา คงอุดหนุน
》 นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 5411
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 65. ชุมนุมติวคณิต (ม.ปลาย)
》 นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 5410
จำนวนรับ : 15 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 66. ชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
》 นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
》 นางอาลิษา ขุนพลช่วย
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 233
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 67. ชุมนุมCross Word
》 นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 125
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 68. ชุมนุมการบิน
》 นางจิระพงศ์ คงรักษ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 342
จำนวนรับ : 15 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 69. ชุมนุมสภานักเรียน
》 นายสมบัติ ระมัด
》 นายรัฐพร ชูพิชัย
》 นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียน ปี 62 และปี 63 เท่านั้น
ห้องเรียน : ห้องสภานักเรียน
จำนวนรับ : 40 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 70. ชุมนุมBio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
》 นางสลับศรี เจริญเวช
เงื่อนไข : ม.ปลาย
รับ 30 คน
ห้องเรียน : 529
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 71. ชุมนุมนศท. ปี 3
》 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : โดม
จำนวนรับ : 150 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 72. ชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
》 นางชมัยพร จันทศรี
》 นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 523
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 73. ชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์
》 นางมยุรี แสงสุวรรณ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : โรงอาหาร
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 74. ชุมนุมหมากรุก
》 นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 525
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 75. ชุมนุมนักสะสมดอกไม้
》 นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 526
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 76. ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
》 นางสุรัสวดี นิลกิจ
》 นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องพฤกษศาสตร์
จำนวนรับ : 35 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 77. ชุมนุมScience show
》 นางธิยา ภักดี
》 นางสาววรางคณา หวานจิตต์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 542
จำนวนรับ : 35 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 78. ชุมนุมนศท. ปี 2
》 นายมานะ พัดเคี่ยม
เงื่อนไข : ม.ปลาย
เฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.5
ห้องเรียน : โดม
จำนวนรับ : 125 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 79. ชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์
ห้องเรียน : ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 80. ชุมนุมภาษาจีนสร้างสรรค์
》 นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
เงื่อนไข : ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5 ศิลป์จีน เท่านั้น ยกเว้น นศท. สภา นร. และ TO BE
ห้องเรียน : 236
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 81. ชุมนุมภาพยนตร์จีน
》 นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 335
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 82. ชุมนุมสวนสมุนไพร
》 นางปราณี บุญศรี
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 712
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 83. ชุมนุมห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
》 นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
》 นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องเรียนสีเขียว
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 84. ชุมนุมหมากกระดานจีน
》 นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 342
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 85. ชุมนุมพยาบาล
》 นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
》 นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องพยาบาล
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 86. ชุมนุมFab Lab
》 นายธีรเดช สกุลอ่อน
》 นายอัยยุบ หลีเส็น
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 115
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 87. ชุมนุมนักกฎหมายรุ่นเยาว์
》 นายอภิชาติ อุปการ
》 นางทิพยรัตน์ ทองสาร
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 234
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 88. ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
》 นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 89. ชุมนุมGPA
》 นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องวัดผล
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 90. ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
》 นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
》 นายธเนษฐ ศรีภักดี
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน :
จำนวนรับ : 35 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 91. ชุมนุมDifficulty
》 นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 528
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 92. ชุมนุมChem-Exper
》 นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 522
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 93. ชุมนุมคาราโอเกะ
》 นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 537
จำนวนรับ : 20 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 94. ชุมนุมทิงเกอร์
》 นายสะอารอนิง ดาโอะ
》 นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องโครงงาน
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 95. ชุมนุมฟิสิกส์หรรษา
》 นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 524
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 96. ชุมนุมไอเดียนานาของแต่งบ้าน
》 นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้องการงาน
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 97. ชุมนุมCheck in กิน เที่ยว @ สุราษฎร์ธานี
》 นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
》 นางมนพร เหมทานนท์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 124
จำนวนรับ : 40 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 98. ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน
》 นายมนตรี แก้วโสภาค
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 131
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 99. ชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
》 นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 341
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 100. ชุมนุมคณิตกับศิลป์
》 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 552
จำนวนรับ : 25 คน
จำนวนสมัคร : - คน

》 101. ชุมนุมติว O-Net
》 นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
เงื่อนไข : ม.ปลาย
ห้องเรียน : 323
จำนวนรับ : 30 คน
จำนวนสมัคร : - คน