ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมGPA
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
จำนวน 44 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
2
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
3
32977
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
4/2
4
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
5
32986
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
4/2
6
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
7
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
8
32821
นางสาวปิ่นมณี หู
4/2
9
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
10
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
11
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
12
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
13
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
14
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
15
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
16
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
17
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
18
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
19
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
20
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
21
34978
นางสาวธีริศรา สุขสม
4/5
22
32771
นางสาวณฐพร สุริยัน
4/7
23
32773
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
4/7
24
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
25
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
26
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
27
32772
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
4/9
28
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
29
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
30
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
31
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
32
34942
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
4/9
33
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
34
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
35
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
36
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
37
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
38
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
39
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
40
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
41
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7
42
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7
43
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
5/9
44
34390
นางสาวศุภวดี ดวงประเสริฐ
5/9