ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมGPA (สมัครที่ครูทวีศักดิ์)
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
จำนวน 45 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
2
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
3
32977
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
4/2
4
32977
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
4/2
5
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
6
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
7
32986
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
4/2
8
32986
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
4/2
9
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
10
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
11
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
12
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
13
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
14
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
15
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
16
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
17
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
18
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
19
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
20
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
21
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
22
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
23
32771
นางสาวณฐพร สุริยัน
4/7
24
32773
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
4/7
25
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
26
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
27
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
28
32772
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
4/9
29
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
30
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
31
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
32
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
33
34942
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
4/9
34
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
35
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
36
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
37
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
38
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
39
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
40
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
41
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
42
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7
43
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7
44
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
5/9
45
34390
นางสาวศุภวดี ดวงประเสริฐ
5/9