ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม (สมัครที่ครูอภิชาติ)
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
จำนวน 36 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34418
นายตะวัน แซ่ลิ้ง
5/12
2
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
5/12
3
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
5/12
4
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
5/12
5
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
5/12
6
31499
นางสาวพิชญ์สินี พิมพ์ช่างไม้
6/4
7
33760
นางสาวโชติกา สังข์ชุม
6/4
8
33769
นายหิรัณย์ ทองศรี
6/5
9
31502
นางสาวศศิวิมล สนธิช่วย
6/6
10
31702
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
6/7
11
31702
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
6/7
12
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
6/8
13
31439
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
6/8
14
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
6/8
15
31575
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
6/8
16
31687
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
6/8
17
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
6/8
18
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
6/8
19
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
6/8
20
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
6/8
21
31770
นางสาวญาดา ทองรัตน์
6/8
22
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
6/8
23
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
6/8
24
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
6/8
25
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
6/8
26
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
6/8
27
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
6/8
28
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
6/10
29
31397
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
6/12
30
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
6/12
31
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
6/12
32
31764
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
6/12
33
31766
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
6/12
34
31769
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
6/12
35
31776
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
6/12
36
31782
นางสาวศมา รื่นรักษา
6/12