ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนักกฎหมายรุ่นเยาว์
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
จำนวน 5 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34418
นายตะวัน แซ่ลิ้ง
5/12
2
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
5/12
3
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
5/12
4
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
5/12
5
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
5/12