ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมSing and dance
นางกันยพร ณ อุบล
จำนวน 36 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34576
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
1/7
2
34578
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
1/7
3
34580
เด็กชายพชร สุพันทวี
1/7
4
34581
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
1/7
5
34583
เด็กชายโยนาธาน โลติกร
1/7
6
34585
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
1/7
7
34586
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
1/7
8
34512
เด็กชายกฤติน ด่านวิริยะกุล
1/9
9
34514
เด็กชายณัฐภัทร สุขศรี
1/9
10
34515
เด็กชายดลฉัตร อภิบวรรัตนกุล
1/9
11
34516
เด็กชายธาวิญ พลายสวัสดิ์
1/9
12
34518
เด็กชายภัทรพล สามเรือนทอง
1/9
13
34519
เด็กชายรชต เขียนด้วง
1/9
14
34520
เด็กชายวสุพล สุดสนิท
1/9
15
34521
เด็กชายอมฤต แสงวิรุณ
1/9
16
34522
เด็กหญิงกัญญาภัทร ช่วยคล้าย
1/9
17
34529
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ช่วยเกิด
1/9
18
34530
เด็กหญิงนิชนันท์ วิเชียร
1/9
19
34534
เด็กหญิงพิชญา ฐิติสวัสดิ์
1/9
20
34479
เด็กชายธนกร ผิวเหมาะ
1/10
21
34487
เด็กชายศาสตรพล สุขเตี้ยม
1/10
22
34488
เด็กชายศุภณัฐ อินทสุภา
1/10
23
34490
เด็กหญิงเขมิสรา ศิลปพรหมมาศ
1/10
24
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
2/7
25
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
2/7
26
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
2/7
27
34129
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
2/7
28
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
2/8
29
34165
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
2/8
30
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
2/8
31
34188
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
2/8
32
33637
นายปณธร คงจร
3/10
33
33640
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี
3/10
34
33641
นายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
3/10
35
33644
นายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
3/10
36
33646
เด็กชายอธิยุต อติชาตพงษ์สุข
3/10