ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมFab Lab
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
นายอัยยุบ หลีเส็น
จำนวน 39 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32957
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
4/6
2
32966
นางสาววนัสนัน สุมาตรา
4/6
3
33042
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
4/6
4
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
5
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
6
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
7
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
8
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
9
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
10
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
11
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
12
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
13
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
14
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
15
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
16
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
17
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
18
34933
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
19
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
20
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
21
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
4/10
22
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
23
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
24
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
4/10
25
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
26
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
27
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
28
33048
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
4/10
29
32718
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
4/11
30
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
31
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
32
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
33
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
34
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
35
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
36
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
37
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
38
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5
39
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5