ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมFab Lab
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายอัยยุบ หลีเส็น
จำนวน 32 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32957
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
4/6
2
32966
นางสาววนัสนัน สุมาตรา
4/6
3
33042
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
4/6
4
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
5
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
6
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
7
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
8
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
9
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
10
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
11
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
12
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
13
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
14
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
15
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
16
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
17
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
18
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
19
34933
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
20
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
21
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
22
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
4/10
23
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
24
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
25
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
4/10
26
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
27
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
28
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
29
33048
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
4/10
30
32718
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
4/11
31
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
5/6
32
34299
นางสาวจริญา หนูน้อย
5/6