ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมChill chill science
นางสาวปานตา สุระกำแหง
จำนวน 20 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33043
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
4/6
2
33061
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
4/7
3
33876
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
4/7
4
33063
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
4/10
5
32209
นางสาวเบญจรัตน์ รัตนา
5/7
6
32209
นางสาวเบญจรัตน์ รัตนา
5/7
7
32253
นางสาวธีรนาฏ เพชรนารายณ์
5/7
8
32253
นางสาวธีรนาฏ เพชรนารายณ์
5/7
9
32259
นางสาววริศรา เทียนรัตน์
5/7
10
32259
นางสาววริศรา เทียนรัตน์
5/7
11
35046
นางสาวมณีกานต์ แท่นนาค
5/7
12
35046
นางสาวมณีกานต์ แท่นนาค
5/7
13
35047
นางสาวทิพวรรณ ชูศรี
5/7
14
35047
นางสาวทิพวรรณ ชูศรี
5/7
15
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
6/8
16
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
6/8
17
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
6/8
18
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
6/8
19
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
6/8
20
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
6/8