ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
จำนวน 43 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34963
นายศศิศ อรุณสกุล
4/6
2
32815
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
4/6
3
33017
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
4/6
4
34967
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
4/6
5
34967
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
4/6
6
34968
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
4/6
7
34968
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
4/6
8
34949
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
4/8
9
34950
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
4/8
10
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
4/11
11
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
4/11
12
32726
นายนรงชัย ชัยคง
4/11
13
34905
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
4/11
14
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
15
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
16
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
4/12
17
31548
นางสาวสมิตานัน พันธ์สวัสดิ์
5/3
18
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
5/3
19
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
5/3
20
32365
นางสาวอนงค์นาฎ เปียฉิม
5/11
21
31453
นางสาวปัทมวรรณ ธนเกียรติวงศ์
6/2
22
31551
นางสาวองค์ชนิตา แช่มช้อย
6/2
23
31630
นางสาวปุญญรักษ์ รัตนาลังการ
6/2
24
33743
นางสาวลักษิณา ศิขินารัมย์
6/2
25
31492
นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์
6/4
26
31495
นางสาวปาลินี อุชชิน
6/4
27
31639
นางสาวอริศรา เจียมสกุล
6/4
28
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
6/5
29
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
6/5
30
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
6/5
31
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
6/5
32
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
6/5
33
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
6/5
34
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
6/5
35
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
6/5
36
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
6/5
37
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
6/5
38
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
6/5
39
33779
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นศรี
6/5
40
31723
นางสาวกัญญา นาคมุสิก
6/11
41
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
6/11
42
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
6/11
43
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
6/11