ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
นายก่อกิจ โกวิทกุล
จำนวน 18 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34601
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
1/7
2
33564
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
3
33564
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
4
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
5
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
6
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
7
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
8
33229
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
4/4
9
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
10
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
11
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
12
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
13
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3
14
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3
15
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
6/3
16
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
6/3
17
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
6/4
18
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
6/4