ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมโยธวาทิต
นายก่อกิจ โกวิทกุล
จำนวน 14 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34601
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
1/7
2
33564
นายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
3
33564
นายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
4
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
5
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
6
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
7
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
8
33229
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
4/4
9
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
10
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
11
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
12
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
13
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3
14
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3