ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมพยาบาล
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
จำนวน 49 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34554
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
1/8
2
34556
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
1/8
3
34568
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิจันทร์
1/8
4
34536
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ควมทรัพย์
1/9
5
34218
เด็กชายณัชพล เจริญวัย
2/10
6
34219
เด็กชายณัฏฐพล ขุนหลัด
2/10
7
34222
เด็กชายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
2/10
8
34241
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
2/10
9
34244
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
2/10
10
34245
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
2/10
11
34251
เด็กหญิงอธิชาวดี ธนาวุฒิ
2/10
12
34266
เด็กชายวรินธร สุดหล้า
2/11
13
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
3/8
14
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
4/4
15
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
4/6
16
33016
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
4/6
17
33016
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
4/6
18
33003
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
4/7
19
33003
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
4/7
20
33019
นางสาวไอรญา เวชการ
4/7
21
33019
นางสาวไอรญา เวชการ
4/7
22
32954
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
4/8
23
32958
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
4/8
24
32968
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
4/8
25
32968
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
4/8
26
32995
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4/8
27
32995
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4/8
28
32998
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
4/8
29
32998
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
4/8
30
33005
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
4/8
31
33005
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
4/8
32
33006
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
4/8
33
33006
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
4/8
34
34947
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
4/8
35
34947
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
4/8
36
34948
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
4/8
37
35012
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
4/8
38
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
4/9
39
32864
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
4/9
40
32864
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
4/9
41
32967
นางสาววรัชยา หนูคงนุ้ย
4/9
42
32967
นางสาววรัชยา หนูคงนุ้ย
4/9
43
34937
นางสาวพรรณอร นวลใย
4/9
44
34937
นางสาวพรรณอร นวลใย
4/9
45
34939
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
4/9
46
33008
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
4/11
47
33008
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
4/11
48
34369
นางสาวนิตยา มณีรัตน์
5/8
49
34371
นางสาวฟาริดา เผือกเนียม
5/8