ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
จำนวน 52 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34171
เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งชวลิต
2/8
2
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
3
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
4
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
4/2
5
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
4/2
6
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
7
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
8
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
9
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
10
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
11
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
12
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
4/2
13
35018
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
4/2
14
35023
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
4/2
15
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
16
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
17
32801
นายสรยุทธ ช่วยสุข
4/3
18
32806
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
19
32815
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
4/6
20
32923
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
4/6
21
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
22
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
5/1
23
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
5/1
24
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
25
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
26
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
5/1
27
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
5/1
28
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
5/1
29
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
5/1
30
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
5/1
31
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
5/1
32
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
5/1
33
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
34
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
5/1
35
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
5/1
36
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
5/1
37
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
5/1
38
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
5/1
39
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
5/1
40
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
5/4
41
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
42
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
5/5
43
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
5/5
44
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
5/5
45
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
5/5
46
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
5/5
47
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
5/5
48
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
5/5
49
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
5/5
50
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
5/5
51
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7
52
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7