ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
จำนวน 41 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
2
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
3
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
4/2
4
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
5
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
6
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
7
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
8
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
9
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
10
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
4/2
11
35018
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
4/2
12
35023
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
4/2
13
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
14
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
15
32815
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
4/6
16
32923
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
4/6
17
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
5/1
18
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
19
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
20
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
5/1
21
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
5/1
22
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
5/1
23
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
24
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
5/1
25
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
5/1
26
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
5/1
27
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
28
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
5/5
29
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
5/5
30
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
5/5
31
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7
32
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7
33
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
6/11
34
33849
นายวัชระ ทวนทอง
6/11
35
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
6/11
36
31669
นางสาวสิริภัสส์ ทองชะอม
6/11
37
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
6/11
38
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
6/11
39
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
6/11
40
31775
นางสาวเบญญาภา ประสิทธิ์พันธุ์
6/11
41
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
6/11