ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมChinese G.Club
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
จำนวน 38 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
2
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
3
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
4
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
5
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
6
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
7
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
8
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
5/1
9
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
5/1
10
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
5/1
11
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
5/1
12
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
13
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
5/1
14
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
15
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
5/1
16
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
5/1
17
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
5/1
18
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
5/1
19
32415
นายธนภัทร สกุลบัญชาพร
5/11
20
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
6/1
21
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
6/1
22
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
6/1
23
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
6/1
24
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
6/1
25
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
6/1
26
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
6/1
27
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
6/1
28
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
6/1
29
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
6/1
30
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
6/1
31
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
6/1
32
31663
นางสาวพาณิภัค ชื่นลดารมย์
6/2
33
31692
นางสาวปณิตา ทองศรี
6/2
34
33734
นางสาวกชกร นิยกิจ
6/2
35
33735
นางสาวกัญญาพัทร พิกุลกลิ่น
6/2
36
33736
นางสาวณัฐวรรณ ชีช้าง
6/2
37
33737
นางสาวธนนันท์ เขียวสลับ
6/2
38
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
6/6