ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมหมากกระดานจีน
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
จำนวน 17 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
2
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
3
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
4
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
5
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
6
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
7
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
8
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
5/1
9
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
5/1
10
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
5/1
11
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
12
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
5/1
13
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
14
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
5/1
15
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
5/1
16
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
5/1
17
32415
นายธนภัทร สกุลบัญชาพร
5/11