ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมฟุตซอล
นายปิยบุตร สุขเอียด
จำนวน 7 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34360
นายฐิตินันท์ รอดทิม
5/8
2
34360
นายฐิตินันท์ รอดทิม
5/8
3
32435
นางสาวธันชนก บุญเหลือ
5/8
4
32435
นางสาวธันชนก บุญเหลือ
5/8
5
32442
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
5/8
6
34372
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
5/8
7
34372
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
5/8