ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมสวนสมุนไพร
นางปราณี บุญศรี
จำนวน 11 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
4/6
2
32859
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
4/8
3
32866
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
4/8
4
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
5/3
5
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
5/3
6
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
5/6
7
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
5/11
8
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
5/12
9
32382
นายยศนันทน์ ศรีภักดี
5/12
10
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
5/12
11
34419
นายธนพล เพชรทอง
5/12