ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมสวนครัวสวนสุขภาพ
นางปราณี บุญศรี
จำนวน 36 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
4/6
2
32859
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
4/8
3
32866
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
4/8
4
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
4/12
5
32709
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
4/12
6
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
5/3
7
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
5/3
8
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
5/6
9
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
5/6
10
32369
นายกฤติธี หิรัญรัตนธรรม
5/11
11
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
5/11
12
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
5/12
13
32378
นายณัฐภัทร ไชยสุภา
5/12
14
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
5/12
15
34419
นายธนพล เพชรทอง
5/12
16
32060
นางสาวฐิติวรดา เอียดจันทร์
5/12
17
32319
นางสาวนริศรา อัสดาธร
5/12
18
32343
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์แสง
5/12
19
32401
นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ
5/12
20
32405
นางสาวอรวรรณ เกิดขาว
5/12
21
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
6/6
22
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
6/6
23
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
6/10
24
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
6/11
25
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
6/12
26
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
6/12
27
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
6/12
28
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
6/12
29
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
6/12
30
33859
นายธนวัฒน์ มากสิน
6/12
31
31655
นางสาวเกตน์สิรี มีสวัสดิ์
6/12
32
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
6/12
33
31735
นางสาวปภัสวรรณ จันทร์แสง
6/12
34
31744
นางสาวสุพิชญา ควรสวัสดิ์
6/12
35
31776
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
6/12
36
33864
นางสาวมัสฤณ ชูจันทร์
6/12