ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน (สมัครที่ คุณครูมนตรี)
นายมนตรี แก้วโสภาค
จำนวน 12 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33046
นางสาวชลธิชา พืชผล
4/1
2
33054
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
4/1
3
33056
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
4/1
4
35028
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุข
4/1
5
32836
นายธนทัต หนูยศ
4/3
6
32846
นายเมธัส จำปาบุญ
4/5
7
32713
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
4/8
8
32859
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
4/8
9
32866
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
4/8
10
33049
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
4/8
11
34954
นางสาวอรษา เพชรไฝ
4/8
12
33828
นางสาวหัสศจี มาลัย
6/9