ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมภาพยนตร์จีน
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
จำนวน 46 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35026
นายธนะพล ลี
4/1
2
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
3
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
4
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
5
32857
นางสาวเกศกนก สมรูป
4/1
6
33046
นางสาวชลธิชา พืชผล
4/1
7
33054
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
4/1
8
33056
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
4/1
9
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
10
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
11
35036
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
4/1
12
35037
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
4/1
13
35040
นางสาวลักษมี รสภี
4/1
14
33047
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
4/7
15
34983
นางสาวรัตนา ทองคลอด
4/7
16
32713
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
4/8
17
33049
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
4/8
18
32090
นายธราดล เสือแก้ว
5/1
19
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
5/1
20
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
21
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
22
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
23
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
24
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
25
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
26
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
27
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
28
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
5/1
29
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
5/1
30
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
31
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
32
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
5/12
33
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
6/11
34
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
6/11
35
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
6/12
36
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
6/12
37
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
6/12
38
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
6/12
39
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
6/12
40
31497
นางสาวพรสินี คงไสยา
6/12
41
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
6/12
42
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
6/12
43
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
6/12
44
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
6/12
45
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
6/12
46
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
6/12