ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมภาพยนตร์จีน
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
จำนวน 39 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35026
นายธนะพล ลี
4/1
2
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
3
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
4
32767
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
5
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
6
32857
นางสาวเกศกนก สมรูป
4/1
7
32857
นางสาวเกศกนก สมรูป
4/1
8
33046
นางสาวชลธิชา พืชผล
4/1
9
33054
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
4/1
10
33056
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
4/1
11
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
12
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
13
35034
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
4/1
14
35036
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
4/1
15
35037
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
4/1
16
35037
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
4/1
17
35040
นางสาวลักษมี รสภี
4/1
18
35040
นางสาวลักษมี รสภี
4/1
19
33047
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
4/7
20
34983
นางสาวรัตนา ทองคลอด
4/7
21
32713
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
4/8
22
33049
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
4/8
23
32090
นายธราดล เสือแก้ว
5/1
24
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
5/1
25
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
26
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
27
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
28
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
29
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
30
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
31
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
32
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
33
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
5/1
34
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
5/1
35
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
5/1
36
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
5/1
37
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
38
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
39
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
5/12