ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมภาษาจีนสร้างสรรค์
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
จำนวน 42 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
31991
นายกีรติ ศรีภิรมย์
5/2
2
31991
นายกีรติ ศรีภิรมย์
5/2
3
31998
นายปุณณัตถ์ หนุนภักดี
5/2
4
31998
นายปุณณัตถ์ หนุนภักดี
5/2
5
32115
นางสาวมณิสรา ภูผารส
5/2
6
32115
นางสาวมณิสรา ภูผารส
5/2
7
32122
นางสาวโสชญา สลวย
5/2
8
32122
นางสาวโสชญา สลวย
5/2
9
32124
นางสาวอภิชญา ช่วยชูจิต
5/2
10
32124
นางสาวอภิชญา ช่วยชูจิต
5/2
11
32279
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
5/2
12
32279
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
5/2
13
32280
นางสาวจิณณพัต ทิพย์รักษ์
5/2
14
32280
นางสาวจิณณพัต ทิพย์รักษ์
5/2
15
32281
นางสาวชนิกานต์ ด้วงโยธา
5/2
16
32281
นางสาวชนิกานต์ ด้วงโยธา
5/2
17
32283
นางสาวณัฐรินีย์ อ่อนเนียม
5/2
18
32283
นางสาวณัฐรินีย์ อ่อนเนียม
5/2
19
32284
นางสาวธนัชพร วิทยาการ
5/2
20
32284
นางสาวธนัชพร วิทยาการ
5/2
21
32294
นางสาวสิตานัน กุลมาตย์
5/2
22
32294
นางสาวสิตานัน กุลมาตย์
5/2
23
32313
นางสาวชนัญชิตา ก่อวนิช
5/2
24
32313
นางสาวชนัญชิตา ก่อวนิช
5/2
25
32314
นางสาวฐายิกา ศุภมงคลนุกุล
5/2
26
32314
นางสาวฐายิกา ศุภมงคลนุกุล
5/2
27
32323
นางสาวภคพร จุลจันทร์
5/2
28
32323
นางสาวภคพร จุลจันทร์
5/2
29
32436
นางสาวนนทวรรณ เพชรนุ้ย
5/2
30
32436
นางสาวนนทวรรณ เพชรนุ้ย
5/2
31
34298
นางสาวกรกนก แก้วหอด
5/2
32
34298
นางสาวกรกนก แก้วหอด
5/2
33
34300
นางสาวณัฐกานต์ บุญเลิศ
5/2
34
34300
นางสาวณัฐกานต์ บุญเลิศ
5/2
35
34301
นางสาวธัญลักษณ์ น่วมนวล
5/2
36
34301
นางสาวธัญลักษณ์ น่วมนวล
5/2
37
34302
นางสาวมนสิชา วงศ์สวัสดิ์
5/2
38
34302
นางสาวมนสิชา วงศ์สวัสดิ์
5/2
39
34303
นางสาวสราลี สุขผล
5/2
40
34303
นางสาวสราลี สุขผล
5/2
41
34305
นางสาวอารียา กองมณี
5/2
42
34305
นางสาวอารียา กองมณี
5/2