ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
จำนวน 3 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35009
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
4/3
2
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
5/3
3
33747
นายธเนศวร กุลศิริ
6/3