ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
จำนวน 4 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35009
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
4/3
2
35009
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
4/3
3
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
5/3
4
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
5/3