ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนศท. ปี 2
นายมานะ พัดเคี่ยม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
จำนวน 234 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/4
2
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/4
3
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
4
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
5
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
6
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
7
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
8
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
9
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
10
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
11
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
12
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
13
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
14
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
15
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
16
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
17
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
18
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
19
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
20
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
21
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
22
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
23
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
24
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
25
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
26
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
27
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
5/3
28
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
5/3
29
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
30
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
31
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
32
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
33
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
5/3
34
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
5/3
35
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
36
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
37
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
38
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
39
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
40
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
41
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
42
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
43
32240
นายสิงหา กางโหลน
5/3
44
32240
นายสิงหา กางโหลน
5/3
45
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
5/3
46
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
5/3
47
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
48
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
49
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
50
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
51
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
52
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
53
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
5/3
54
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
5/3
55
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
56
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
57
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
58
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
59
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
60
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
61
32006
นายอนลัส นวลจริง
5/4
62
32006
นายอนลัส นวลจริง
5/4
63
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
64
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
65
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
66
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
67
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
68
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
69
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
70
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
71
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
72
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
73
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
74
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
75
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
5/4
76
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
5/4
77
32179
นายเชษฐา ทองจีน
5/4
78
32179
นายเชษฐา ทองจีน
5/4
79
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
80
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
81
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
5/4
82
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
5/4
83
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
84
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
85
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
86
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
87
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
88
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
89
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
90
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
91
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
92
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
93
32086
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
5/5
94
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
95
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
96
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
97
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
98
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
99
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
100
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
101
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
102
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
103
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
104
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
105
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
106
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
107
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
108
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
109
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
110
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
111
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
112
32230
นายธิชานนท์ เพชรทอง
5/6
113
32230
นายธิชานนท์ เพชรทอง
5/6
114
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
115
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
116
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
117
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
118
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
5/6
119
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
5/6
120
34342
นายพิชญ สวัสดี
5/6
121
34342
นายพิชญ สวัสดี
5/6
122
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
5/6
123
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
5/6
124
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
125
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
126
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
127
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
128
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
129
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
130
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
131
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
132
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
133
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
134
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
135
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
136
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
137
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
138
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
139
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
140
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
141
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
142
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
143
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
144
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
145
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
146
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
147
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
148
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
149
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
150
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
5/8
151
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
152
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
153
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
154
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
155
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
156
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
157
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
158
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
159
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
160
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
161
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
162
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
163
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
164
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
165
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
166
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
167
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10
168
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10
169
32297
นายโชว์สกุล พึ่งชาติ
5/10
170
32333
นายพลกฤต ติกขนา
5/10
171
32337
นายศิรัสพล เสือพยัคฆ์
5/10
172
32380
นายธนกฤต เพชรแก้ว
5/10
173
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
5/10
174
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
5/10
175
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
5/10
176
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
5/10
177
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
5/10
178
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
5/10
179
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
5/10
180
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
5/10
181
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
5/10
182
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
5/10
183
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
184
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
185
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
186
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
187
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
188
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
189
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
190
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
191
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
5/11
192
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
5/11
193
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
194
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
195
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
196
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
197
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
198
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
199
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
200
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
201
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
202
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
203
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
204
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
205
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
206
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
207
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
208
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
209
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
210
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
211
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
212
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
213
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
214
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
215
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
216
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
217
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
218
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
219
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
220
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
221
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
222
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
223
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
224
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
225
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
226
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
227
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
5/13
228
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
5/13
229
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
5/13
230
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
5/13
231
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
232
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
233
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13
234
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13