ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมนศท. ปี 2
นายมานะ พัดเคี่ยม
จำนวน 217 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/4
2
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
3
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
4
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
5
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
6
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
7
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
8
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
9
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
10
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
11
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
12
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
13
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
14
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
15
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
16
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
17
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
18
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
19
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
20
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
21
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
22
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
23
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
24
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
25
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
26
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
5/3
27
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
28
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
29
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
30
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
31
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
5/3
32
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
33
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
34
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
35
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
36
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
37
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
38
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
39
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
40
32240
นายสิงหา กางโหลน
5/3
41
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
5/3
42
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
43
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
44
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
45
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
46
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
47
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
48
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
5/3
49
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
50
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
51
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
52
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
53
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
54
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
55
32006
นายอนลัส นวลจริง
5/4
56
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
57
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
58
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
59
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
60
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
61
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
62
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
63
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
64
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
65
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
66
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
67
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
5/4
68
32179
นายเชษฐา ทองจีน
5/4
69
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
70
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
71
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
5/4
72
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
73
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
74
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
75
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
76
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
77
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
78
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
79
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
80
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
81
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
82
32086
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
5/5
83
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
84
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
85
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
86
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
87
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
88
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
89
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
90
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
91
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
92
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
93
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
94
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
95
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
96
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
97
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
98
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
99
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
100
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
101
32230
นายธิชานนท์ เพชรทอง
5/6
102
32230
นายธิชานนท์ เพชรทอง
5/6
103
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
104
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
105
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
106
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
107
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
5/6
108
34342
นายพิชญ สวัสดี
5/6
109
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
5/6
110
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
111
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
112
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
113
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
114
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
115
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
116
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
117
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
118
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
119
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
120
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
121
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
122
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
123
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
124
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
125
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
126
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
127
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
128
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
129
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
130
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
131
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
132
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
133
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
134
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
135
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
136
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
5/8
137
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
138
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
139
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
140
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
141
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
142
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
143
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
144
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
145
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
146
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
147
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
148
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
149
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
150
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
151
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
152
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
153
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10
154
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10
155
32297
นายโชว์สกุล พึ่งชาติ
5/10
156
32333
นายพลกฤต ติกขนา
5/10
157
32337
นายศิรัสพล เสือพยัคฆ์
5/10
158
32380
นายธนกฤต เพชรแก้ว
5/10
159
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
5/10
160
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
5/10
161
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
5/10
162
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
5/10
163
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
5/10
164
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
5/10
165
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
5/10
166
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
5/10
167
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
5/10
168
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
5/10
169
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
170
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
171
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
172
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
173
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
174
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
175
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
176
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
177
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
5/11
178
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
179
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
180
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
181
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
182
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
183
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
184
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
185
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
186
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
187
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
188
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
189
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
190
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
191
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
192
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
193
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
194
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
195
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
196
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
197
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
198
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
199
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
200
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
201
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
202
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
203
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
204
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
205
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
206
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
207
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
208
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
209
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
210
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
211
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
212
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
5/13
213
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
5/13
214
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
215
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
216
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13
217
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13