ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
จำนวน 33 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34574
เด็กชายจักรชัย ทับยัง
1/7
2
34579
เด็กชายปัณณธร เลิศผดุงพงษ์
1/7
3
34582
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
1/7
4
34606
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
1/7
5
34509
เด็กหญิงสุพิชญา ศิริยงค์
1/10
6
34197
เด็กชายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
2/9
7
34279
เด็กหญิงนภสร ทองประดับ
2/11
8
34287
เด็กหญิงไอศิกา รอดเจริญ
2/11
9
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
3/8
10
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
3/8
11
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
3/8
12
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
3/8
13
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
3/8
14
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
3/8
15
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
3/8
16
33584
นางสาวแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
3/8
17
33584
นางสาวแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
3/8
18
34962
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
4/6
19
34962
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
4/6
20
34963
นายศศิศ อรุณสกุล
4/6
21
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
4/6
22
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
4/6
23
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
4/6
24
32923
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
4/6
25
34954
นางสาวอรษา เพชรไฝ
4/8
26
35013
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
4/8
27
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
5/4
28
32398
นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
5/4
29
32068
นางสาวปวริศา จัตญาวร
5/13
30
32075
นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง
5/13
31
32399
นางสาวพิมพ์ลภัส อักษรประดิษฐ์
5/13
32
32441
นางสาวภัทรมน ชัยขันท์
5/13
33
32443
นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ
5/13