ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมถ่ายภาพ
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
จำนวน 57 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34575
เด็กชายเตชินท์ เจริญสุข
1/7
2
34592
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
1/7
3
34602
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ
1/7
4
34605
เด็กหญิงวริยา สื่อมโนธรรม
1/7
5
34606
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
1/7
6
34607
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
1/7
7
34538
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
1/8
8
34538
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
1/8
9
34552
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
1/8
10
34552
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
1/8
11
34553
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิสูตรทอง
1/8
12
34571
เด็กหญิงอติกานต์ แมนเมือง
1/8
13
34524
เด็กหญิงชนกชนม์ รัตนเดชากร
1/9
14
34501
เด็กหญิงปานิสรา ประชุมรัตน์
1/10
15
34450
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ผาดแผ้ว
1/11
16
34459
เด็กหญิงขวัญข้าว ขาวมะลิ
1/11
17
34460
เด็กหญิงชวัลญา จันทร์ผ่อง
1/11
18
34465
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ญ
1/11
19
34469
เด็กหญิงสมฤดี ธรรมณรงค์
1/11
20
34470
เด็กหญิงสลีลัลน์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
1/11
21
34474
เด็กหญิงอภิษฎา อักษรภักดี
1/11
22
34159
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
2/8
23
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
2/8
24
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
2/8
25
34191
เด็กชายณชาร์ฮีน สะอาดวารี
2/9
26
34239
เด็กหญิงฐิติวรดา พันธวงศ์
2/10
27
34276
เด็กหญิงฐปนัท รุ่นประแสง
2/11
28
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
3/8
29
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
3/8
30
32814
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
4/1
31
35032
นางสาวณิชารีย์ บัวอินทร์
4/1
32
35038
นางสาวพิชญาภา เป็ดสุวรรณ
4/1
33
35038
นางสาวพิชญาภา เป็ดสุวรรณ
4/1
34
32948
นางสาวกนกกร ทับห้าง
4/6
35
32959
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
4/6
36
33809
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
4/7
37
33809
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
4/7
38
32831
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
4/7
39
32831
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
4/7
40
34933
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
41
34934
นางสาวชญาดา ผลผลา
4/9
42
34934
นางสาวชญาดา ผลผลา
4/9
43
34935
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
4/9
44
34935
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
4/9
45
34939
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
4/9
46
35005
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
4/9
47
35005
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
4/9
48
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
4/10
49
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
4/10
50
33048
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
4/10
51
32668
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
4/11
52
32871
นางสาวเฟรยา สมุทร์เก่า
4/11
53
32633
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
4/13
54
32132
นายฉัตรชานน อ่อนประเสริฐ
5/4
55
32132
นายฉัตรชานน อ่อนประเสริฐ
5/4
56
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
5/4
57
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
5/4