ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมSpelling Bee
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
จำนวน 18 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34608
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
1/7
2
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
3
32755
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
4/1
4
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
5
35027
นายปริญญ์ อินทรโชติ
4/1
6
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
4/9
7
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
8
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
4/10
9
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
10
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
11
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
12
34382
นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล
5/9
13
34399
นางสาวเจสซิคา แมคแดนเนล
5/10
14
34400
นางสาวญาณิน ช่วยมี
5/10
15
34401
นางสาวธนพร นุ้ยไม
5/10
16
34405
นางสาวไผ่หลิว จิ้วสกุล
5/10
17
34409
นางสาวอาภาศิริ สกุลดิษฐ
5/10
18
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
5/13