ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมSpelling Bee
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
จำนวน 22 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34608
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
1/7
2
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
3
32755
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
4/1
4
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
5
35027
นายปริญญ์ อินทรโชติ
4/1
6
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
4/9
7
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
8
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
9
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
10
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
11
34399
นางสาวเจสซิคา แมคแดนเนล
5/10
12
34400
นางสาวญาณิน ช่วยมี
5/10
13
34401
นางสาวธนพร นุ้ยไม
5/10
14
34405
นางสาวไผ่หลิว จิ้วสกุล
5/10
15
34409
นางสาวอาภาศิริ สกุลดิษฐ
5/10
16
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
5/13
17
34432
นางสาวสุนันทินี ปิยะรัตน์
5/13
18
31452
นางสาวเบญจมาศ อินชิน
6/7
19
31720
นางสาวกชกร ฤทธาภัย
6/7
20
33790
นางสาวทรรศพรรณ จันทร์ทอง
6/7
21
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
6/9
22
33824
นางสาวรัชดาภรณ์ ลู่ต่าม
6/9