ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนักกีฬา
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
จำนวน 25 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34585
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
1/7
2
34541
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
1/8
3
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
2/7
4
34125
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
2/7
5
34125
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
2/7
6
34223
เด็กชายปฏิพล อ้นทอง
2/10
7
34228
เด็กชายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
2/10
8
33642
เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
3/10
9
32888
นายธนชล พรหมประกาย
4/4
10
32888
นายธนชล พรหมประกาย
4/4
11
32839
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
4/5
12
32883
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
4/5
13
32993
นายภูตะวัน พันธรักษ์
4/5
14
32243
นางสาวคณัสนันท์ วัชรคงพันธ์
5/1
15
32243
นางสาวคณัสนันท์ วัชรคงพันธ์
5/1
16
32038
นายคันธกานต์ ทองจันทร์
5/4
17
32038
นายคันธกานต์ ทองจันทร์
5/4
18
34322
นายนรวิชญ์ สรรพากร
5/4
19
32219
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
5/4
20
32219
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
5/4
21
32220
นายกมลภพ บัวคำ
5/5
22
32220
นายกมลภพ บัวคำ
5/5
23
32066
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
5/6
24
32066
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
5/6
25
32427
นางสาวเขมสรณ์ จันทร์ภักดี
5/10