ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับเฉพาะ นร.ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น)
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
จำนวน 29 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34555
เด็กหญิงกุลริศา สมเสถียร
1/8
2
34555
เด็กหญิงกุลริศา สมเสถียร
1/8
3
34563
เด็กหญิงประภาดา อุ่นแท่น
1/8
4
34563
เด็กหญิงประภาดา อุ่นแท่น
1/8
5
34570
เด็กหญิงเวธกา วิริยะวารี
1/8
6
34570
เด็กหญิงเวธกา วิริยะวารี
1/8
7
34506
เด็กหญิงมนัสวี เตชะนุวัฒนพันธ์
1/10
8
34506
เด็กหญิงมนัสวี เตชะนุวัฒนพันธ์
1/10
9
34507
เด็กหญิงวิสา สุทธิรักษ์
1/10
10
34507
เด็กหญิงวิสา สุทธิรักษ์
1/10
11
34137
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
2/7
12
34137
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
2/7
13
34139
เด็กหญิงนิชานันท์ วันชัย
2/7
14
34139
เด็กหญิงนิชานันท์ วันชัย
2/7
15
34141
เด็กหญิงพุฒทอง แสงศรี
2/7
16
34141
เด็กหญิงพุฒทอง แสงศรี
2/7
17
34152
เด็กหญิงอริยา พรหมนุช
2/7
18
34152
เด็กหญิงอริยา พรหมนุช
2/7
19
34167
เด็กหญิงกัลยากร รอดสั้น
2/8
20
34167
เด็กหญิงกัลยากร รอดสั้น
2/8
21
34173
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
2/8
22
34173
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
2/8
23
33535
เด็กหญิงชญานิศา ทองคลอด
3/7
24
33535
เด็กหญิงชญานิศา ทองคลอด
3/7
25
33536
เด็กหญิงฐานิตา พัฒทอง
3/7
26
33536
เด็กหญิงฐานิตา พัฒทอง
3/7
27
33553
เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
3/7
28
33553
เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
3/7
29
31548
นางสาวสมิตานัน พันธ์สวัสดิ์
5/3