ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
จำนวน 49 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34457
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันสีนาถ
1/11
2
34471
เด็กหญิงสุจิรา ชูเชิด
1/11
3
34473
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล
1/11
4
34272
เด็กหญิงจีรัชญา ผลเลิศ
2/11
5
34274
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
2/11
6
34277
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
2/11
7
34278
เด็กหญิงทิวาพร ชูชีพ
2/11
8
34282
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
2/11
9
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
10
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
11
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
4/1
12
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
4/1
13
35030
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
4/1
14
35035
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
4/1
15
32935
นายนวพล โกละกะ
4/4
16
34992
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
4/4
17
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
4/4
18
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
19
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
20
35000
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
4/4
21
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
22
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
23
34974
นายสิงหเทพ อ่อนคง
4/5
24
32739
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
4/6
25
32778
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
4/6
26
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
27
34994
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
4/7
28
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
29
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
30
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
4/9
31
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
4/10
32
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
4/11
33
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
34
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
35
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
36
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
37
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
4/11
38
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
39
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
40
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
4/12
41
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12
42
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
6/1
43
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
6/1
44
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
6/1
45
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
6/1
46
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
6/1
47
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
6/1
48
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
6/1
49
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
6/1