ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
จำนวน 50 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34457
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันสีนาถ
1/11
2
34471
เด็กหญิงสุจิรา ชูเชิด
1/11
3
34473
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล
1/11
4
34269
เด็กหญิงกวินนาฎ ปราบปราม
2/11
5
34272
เด็กหญิงจีรัชญา ผลเลิศ
2/11
6
34274
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
2/11
7
34275
เด็กหญิงโชติรสา โชติกะมาศ
2/11
8
34277
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
2/11
9
34278
เด็กหญิงทิวาพร ชูชีพ
2/11
10
34282
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
2/11
11
33653
นางสาวนภสร เทียมทัน
3/10
12
33656
นางสาวปัณฑิตา ธราพร
3/10
13
33660
นางสาวภทร ยิ้มเยื้อน
3/10
14
33665
นางสาวอารีรัตน์ รอดเจริญ
3/10
15
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
16
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
17
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
4/1
18
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
4/1
19
35030
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
4/1
20
35035
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
4/1
21
32935
นายนวพล โกละกะ
4/4
22
34992
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
4/4
23
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
4/4
24
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
25
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
26
35000
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
4/4
27
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
28
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
29
34974
นายสิงหเทพ อ่อนคง
4/5
30
32739
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
4/6
31
32778
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
4/6
32
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
33
34994
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
4/7
34
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
35
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
36
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
4/9
37
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
4/10
38
32004
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
4/11
39
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
4/11
40
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
4/11
41
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
42
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
43
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
44
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
45
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
4/11
46
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
4/11
47
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
48
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
49
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
4/12
50
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12