ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
จำนวน 40 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
2/7
2
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
3
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
2/7
4
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
2/7
5
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
2/7
6
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
2/7
7
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
2/7
8
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
2/7
9
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
2/7
10
34153
เด็กชายกรรณ์ แย้มอิ่ม
2/8
11
34154
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
12
34155
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
2/8
13
34155
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
2/8
14
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
2/8
15
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
2/8
16
34158
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
17
34158
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
18
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
2/8
19
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
2/8
20
34161
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์นาค
2/8
21
34164
เด็กชายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
2/8
22
34166
เด็กชายอิทธิกร กันบังเกิด
2/8
23
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
2/8
24
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
2/8
25
34270
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษ์
2/11
26
34271
เด็กหญิงจิดาภา ชัยปิตินานนท์
2/11
27
33566
นายอานนทํณัฏฐ์ สัตตรัตน์
3/8
28
33630
นายกวินท์ จงขจรพงษ์
3/10
29
33631
นายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
3/10
30
33632
นายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
3/10
31
33633
นายธีรพล นาคประดิษฐ์
3/10
32
33634
เด็กชายธีรศักดิ์ นาคประดิษฐ์
3/10
33
33635
นายนฤเบศถ์ สงพรหม
3/10
34
33636
นายนิติภูมิ ศักดา
3/10
35
33638
นายพชรพล เกตุแก้ว
3/10
36
33639
นายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
3/10
37
33643
เด็กชายศุภวิชญ์ ยิ่งยง
3/10
38
33645
นายแสงชัย ทวีศิลป์
3/10
39
33647
นายอภิชาติ นามนวล
3/10
40
33664
นางสาวอรวรา สวัสดิ์อุบล
3/10