ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมเกมกระดานคำคม
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
จำนวน 7 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32846
นายเมธัส จำปาบุญ
4/5
2
32900
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
3
32931
นายดุจนที สุรินทร์
4/5
4
32931
นายดุจนที สุรินทร์
4/5
5
34974
นายสิงหเทพ อ่อนคง
4/5
6
34978
นางสาวธีริศรา สุขสม
4/5
7
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
5/3