ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมTo Be Number One
นางลมัย สังขนิตย์
จำนวน 48 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34588
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
1/7
2
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
3
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
4
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
5
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
6
34598
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
1/7
7
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
8
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
9
34556
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
1/8
10
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
11
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
12
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
13
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
14
34559
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
1/8
15
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
16
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
17
34572
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
1/8
18
34451
เด็กชายเสฏฐนันท์ ลิขิตวิทยาไกร
1/11
19
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
20
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
21
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
2/8
22
33592
นางสาวสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
23
33592
นางสาวสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
24
33677
เด็กชายพงศภัทร สารพงศ์
3/11
25
33678
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
26
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
27
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
28
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
29
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
30
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
31
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
32
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
33
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
5/6
34
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
5/6
35
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
5/6
36
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
5/6
37
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
5/6
38
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
39
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
40
32054
นางสาวกชกร วิเศษวงศ์
5/7
41
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
5/7
42
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
43
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
44
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
5/9
45
32322
นางสาวพิชยา ศรีรักษา
5/9
46
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
5/9
47
32018
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์
5/11
48
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
5/13