ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมTo Be Number One (สมัครที่ คุณครูลมัย)
นางลมัย สังขนิตย์
จำนวน 49 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34588
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
1/7
2
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
3
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
4
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
5
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
6
34598
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
1/7
7
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
8
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
9
34556
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
1/8
10
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
11
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
12
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
13
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
14
34559
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
1/8
15
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
16
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
17
34572
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
1/8
18
34451
เด็กชายเสฏฐนันท์ ลิขิตวิทยาไกร
1/11
19
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
20
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
21
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
2/8
22
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
23
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
24
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
25
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
26
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
27
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
28
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
29
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
30
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
31
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
5/6
32
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
5/6
33
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
5/6
34
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
5/6
35
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
5/6
36
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
37
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
38
32054
นางสาวกชกร วิเศษวงศ์
5/7
39
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
5/7
40
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
41
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
42
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
5/9
43
32322
นางสาวพิชยา ศรีรักษา
5/9
44
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
5/9
45
32018
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์
5/11
46
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
5/13
47
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
6/1
48
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
6/1
49
31706
นางสาวอาทิตยา จิปริก
6/2