ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
จำนวน 80 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32817
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
4/5
2
32861
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
4/5
3
32971
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
4/5
4
34980
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
4/5
5
34981
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
4/5
6
32704
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
4/6
7
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
8
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
9
32714
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
4/6
10
32715
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
4/6
11
32878
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
4/6
12
32926
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
4/6
13
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
4/6
14
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
4/11
15
32707
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
4/11
16
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
17
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
18
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
19
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
20
34906
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
4/11
21
34909
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
4/11
22
34911
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
4/11
23
32720
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
4/12
24
34896
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
4/12
25
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
26
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
27
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
28
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
29
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
30
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
31
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12
32
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
33
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
34
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
35
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
36
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6
37
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6
38
31780
นางสาวโยษิตา สิงห์ปลอด
6/6
39
33783
นางสาวกฤติกา ชูศรี
6/6
40
31412
นางสาววรรณอุษา ครุฑอ้วน
6/7
41
31412
นางสาววรรณอุษา ครุฑอ้วน
6/7
42
31452
นางสาวเบญจมาศ อินชิน
6/7
43
31458
นางสาววณิชยา ศรีชัยญา
6/7
44
31458
นางสาววณิชยา ศรีชัยญา
6/7
45
31486
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
6/7
46
31486
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
6/7
47
31491
นางสาวธีร์จุฑา สิมารักษ์
6/7
48
31503
นางสาวศิโรรัตน์ รัตนะกิตติกุล
6/7
49
31503
นางสาวศิโรรัตน์ รัตนะกิตติกุล
6/7
50
31543
นางสาวพัชรี จิตต์แก้ว
6/7
51
31666
นางสาวภัทราวดี มุงคุณ
6/7
52
31666
นางสาวภัทราวดี มุงคุณ
6/7
53
31703
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
6/7
54
31703
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
6/7
55
31704
นางสาวอฐิตญา แท่นนิล
6/7
56
31704
นางสาวอฐิตญา แท่นนิล
6/7
57
31720
นางสาวกชกร ฤทธาภัย
6/7
58
31731
นางสาวถิรพร มีชูสาร
6/7
59
31737
นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร
6/7
60
31739
นางสาวมินตรา มีทวี
6/7
61
31784
นางสาวสุธิมนต์ หนูจีนจิตร
6/7
62
31784
นางสาวสุธิมนต์ หนูจีนจิตร
6/7
63
33750
นางสาวธีรกานต์ ภิรมย์นก
6/7
64
33750
นางสาวธีรกานต์ ภิรมย์นก
6/7
65
33776
นางสาวพรทิภา รักแดง
6/7
66
33776
นางสาวพรทิภา รักแดง
6/7
67
33788
นางสาวกฤติกาญจน์ มนต์ภาณีวงศ์
6/7
68
33788
นางสาวกฤติกาญจน์ มนต์ภาณีวงศ์
6/7
69
33790
นางสาวทรรศพรรณ จันทร์ทอง
6/7
70
33792
นางสาวปริชญา บรรจงเกลี้ยง
6/7
71
33792
นางสาวปริชญา บรรจงเกลี้ยง
6/7
72
33794
นางสาวพัชรินกรณ์ นพรัตน์
6/7
73
33794
นางสาวพัชรินกรณ์ นพรัตน์
6/7
74
33796
นางสาวมันตา ค้วมแอ่ม
6/7
75
33796
นางสาวมันตา ค้วมแอ่ม
6/7
76
33797
นางสาวสุดารัตน์ คงเติม
6/7
77
33797
นางสาวสุดารัตน์ คงเติม
6/7
78
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
6/11
79
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
6/11
80
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
6/11