ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
จำนวน 39 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32817
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
4/5
2
32861
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
4/5
3
32971
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
4/5
4
34980
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
4/5
5
34981
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
4/5
6
32704
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
4/6
7
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
8
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
9
32714
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
4/6
10
32715
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
4/6
11
32878
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
4/6
12
32926
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
4/6
13
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
4/6
14
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
4/11
15
32707
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
4/11
16
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
17
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
18
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
19
34906
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
4/11
20
34909
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
4/11
21
34911
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
4/11
22
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
4/12
23
32709
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
4/12
24
32720
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
4/12
25
34896
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
4/12
26
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
27
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
28
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
29
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
30
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
31
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
32
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12
33
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
34
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
35
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
36
32278
นางสาวเกวลิน สุขไกว
5/6
37
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
38
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6
39
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6