ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
จำนวน 30 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34131
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
2/7
2
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
2/7
3
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
2/7
4
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
2/7
5
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
2/7
6
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
2/7
7
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
2/7
8
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
2/7
9
34146
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
2/7
10
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
2/7
11
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
2/7
12
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
2/7
13
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
2/7
14
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
2/7
15
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
3/7
16
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
3/7
17
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
4/6
18
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
4/6
19
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
4/6
20
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
4/6
21
32972
นางสาวอุมาพร นครจินดา
4/7
22
34957
นางสาวกันต์ฤทัย ช่วยสงค์
4/7
23
32962
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
4/10
24
34924
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา
4/10
25
34996
นางสาวพิชญา คลาดนาน
4/10
26
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
5/5
27
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
5/5
28
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
5/5
29
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
5/5
30
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
5/6