ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
จำนวน 53 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34131
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
2/7
2
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
2/7
3
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
2/7
4
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
2/7
5
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
2/7
6
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
2/7
7
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
2/7
8
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
2/7
9
34146
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
2/7
10
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
2/7
11
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
2/7
12
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
2/7
13
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
2/7
14
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
2/7
15
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
3/7
16
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
3/7
17
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
4/6
18
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
4/6
19
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
4/6
20
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
4/6
21
32972
นางสาวอุมาพร นครจินดา
4/7
22
34957
นางสาวกันต์ฤทัย ช่วยสงค์
4/7
23
32962
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
4/10
24
34924
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา
4/10
25
34996
นางสาวพิชญา คลาดนาน
4/10
26
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
5/5
27
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
5/5
28
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
5/5
29
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
5/5
30
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
5/6
31
31601
นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
6/1
32
33717
นายดลชนก มาอ่อง
6/1
33
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
6/1
34
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
6/1
35
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
6/1
36
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
6/1
37
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
6/1
38
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
6/1
39
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
6/1
40
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
6/1
41
33721
นางสาวธนิดา นันทคีรี
6/1
42
33721
นางสาวธนิดา นันทคีรี
6/1
43
33724
นางสาวบุษกร จันทร์ด้วง
6/1
44
33724
นางสาวบุษกร จันทร์ด้วง
6/1
45
33726
นางสาวพรทิพย์ สังข์ประคอง
6/1
46
33726
นางสาวพรทิพย์ สังข์ประคอง
6/1
47
33731
นางสาวเอมอมร แดงเสน
6/1
48
33731
นางสาวเอมอมร แดงเสน
6/1
49
31453
นางสาวปัทมวรรณ ธนเกียรติวงศ์
6/2
50
31551
นางสาวองค์ชนิตา แช่มช้อย
6/2
51
31630
นางสาวปุญญรักษ์ รัตนาลังการ
6/2
52
33743
นางสาวลักษิณา ศิขินารัมย์
6/2
53
31693
นางสาวปิ่นศวิตา ทองสลัก
6/12