ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมวัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า)
จำนวน 58 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34587
เด็กชายหฤษฎ์ มณีโชติ
1/7
2
34592
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
1/7
3
34594
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเกษม
1/7
4
34594
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเกษม
1/7
5
34603
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
1/7
6
34603
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
1/7
7
34539
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลักขีพินิศกุล
1/8
8
34566
เด็กหญิงพิชญ์สินี อำไพจิตร์
1/8
9
34496
เด็กหญิงธมนชนก จันทรโชตะ
1/10
10
34510
เด็กหญิงสุพิชา พรหมประดิษฐ์
1/10
11
34169
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำเงิน
2/8
12
34185
เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ภักดี
2/8
13
33520
นายธนัตกุล สุทธิรักษ์
3/7
14
33521
นายธัญชนก แก้วกัน
3/7
15
33522
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
3/7
16
33525
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
3/7
17
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
3/7
18
33529
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
3/7
19
33274
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ
3/7
20
33531
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล
3/7
21
33532
เด็กหญิงเขมิสรา มณีกาญจน์
3/7
22
33540
เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิ์เรือง
3/7
23
33540
เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิ์เรือง
3/7
24
33542
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล
3/7
25
33543
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ์
3/7
26
33544
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
3/7
27
33545
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว
3/7
28
33547
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เตียว
3/7
29
33549
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รอดเกิด
3/7
30
33550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
3/7
31
33551
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
3/7
32
33552
เด็กหญิงมณัสวี รจนา
3/7
33
33555
เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ เพชรชู
3/7
34
33505
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
3/8
35
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
3/8
36
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
3/8
37
33571
เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
3/8
38
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
3/8
39
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
3/8
40
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
3/8
41
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
3/8
42
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
3/8
43
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
3/8
44
35026
นายธนะพล ลี
4/1
45
32746
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
46
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
47
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
4/1
48
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
4/1
49
35028
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุข
4/1
50
35030
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
4/1
51
35035
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
4/1
52
35036
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
4/1
53
32744
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
54
32751
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
55
32119
นางสาวสวิตา พิริยะนพวรรณ
5/8
56
32287
นางสาวปิ่นจุฑา คะตะโต
5/8
57
32384
นางสาวพลอยชมพู เผือกเดช
5/8
58
34368
นางสาวณัฐนรี ชำนาญ
5/8