ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมEnglish Drama (สอนโดย Aj.Jonathan and Aj.Mary)
จำนวน 60 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
3/7
2
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
3/7
3
33534
เด็กหญิงจิตติมา งามสิงห์
3/7
4
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
3/7
5
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
3/7
6
33539
เด็กหญิงธนสร ชูศรี
3/7
7
33541
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน
3/7
8
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
3/7
9
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
3/7
10
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
3/7
11
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
3/7
12
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
3/8
13
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
3/8
14
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
3/8
15
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
3/8
16
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
3/8
17
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
3/8
18
33559
นายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
19
33559
นายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
20
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
3/8
21
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
3/8
22
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
3/8
23
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
3/8
24
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
3/8
25
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
3/8
26
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
3/8
27
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
3/8
28
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
3/8
29
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
3/8
30
33566
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
3/8
31
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
3/8
32
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
3/8
33
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
3/8
34
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
3/8
35
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
3/8
36
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
3/8
37
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
3/8
38
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
3/8
39
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
3/8
40
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
3/8
41
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
3/8
42
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
3/8
43
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
3/8
44
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
3/8
45
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
3/8
46
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
3/8
47
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
3/8
48
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
3/8
49
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
3/8
50
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
3/8
51
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
3/8
52
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
3/8
53
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
3/8
54
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
3/8
55
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
3/8
56
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
3/8
57
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
3/8
58
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
3/8
59
32187
นายปฏิมากร ศรีบัวรอด
5/3
60
34366
นางสาวฉัตรวรดา ซุ้นสุวรรณ
5/8