ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมศึกวันดวลเพลง ไทย-อังกฤษ
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
จำนวน 66 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34560
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
1/8
2
34564
เด็กหญิงปวริศา นิลรอด
1/8
3
34569
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
1/8
4
34569
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
1/8
5
34169
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำเงิน
2/8
6
34206
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
2/9
7
34281
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
2/11
8
34283
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
2/11
9
33527
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
10
33537
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
3/7
11
33544
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
3/7
12
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
13
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
3/7
14
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
3/7
15
33505
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
3/8
16
33571
เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
3/8
17
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
18
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
19
32767
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
20
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
21
32774
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
4/1
22
35034
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
4/1
23
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
4/2
24
33017
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
4/6
25
34938
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
4/9
26
34938
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
4/9
27
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
4/10
28
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
4/10
29
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
4/10
30
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
4/10
31
34918
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
4/10
32
34918
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
4/10
33
34920
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
34
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
5/4
35
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
5/4
36
34327
นายเอกวิทย์ ติกขนา
5/4
37
34327
นายเอกวิทย์ ติกขนา
5/4
38
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
5/7
39
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
5/7
40
34379
นางสาวกิติญาภร นิลมาต
5/9
41
34389
นางสาวลลิดา ทองท่าชี
5/9
42
32388
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ
5/11
43
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
44
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
45
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
6/8
46
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
6/8
47
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
6/8
48
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
6/8
49
33804
นางสาวชนมน แก้วพิชัย
6/8
50
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
6/8
51
33818
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
6/9
52
31431
นายสรชัช สุวรรณโชติ
6/10
53
31431
นายสรชัช สุวรรณโชติ
6/10
54
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
6/10
55
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
6/10
56
31440
นางสาวจริยาภรณ์ เลิศปรีชา
6/10
57
31507
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
6/10
58
31664
นางสาวพิชญา ทองสกุล
6/10
59
31695
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
6/10
60
33839
นางสาวนิตยาดา สันธากร
6/10
61
31669
นางสาวสิริภัสส์ ทองชะอม
6/11
62
31723
นางสาวกัญญา นาคมุสิก
6/11
63
31775
นางสาวเบญญาภา ประสิทธิ์พันธุ์
6/11
64
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
6/11
65
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
6/11
66
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
6/13